Nagroda i Wyróżnienia POLONICUM 2015

29 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Polonicum 2015.

Obecni byli:

Prof. dr hab. Marcin Pałys, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Kapituły

oraz

Dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Zbigniew Greń,

Dyrektor Centrum POLONICUM, prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz,

Prof. Wiktor Jędrzejec, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, reprezentujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Witold Zakrzewski reprezentujący Dyrektora Biblioteki Narodowej, dr. Tomasza Makowskiego.

Nagrodę POLONICUM 2015 otrzymuje:

Prof. Ałła Krawczuk

Prof. Ałła Krawczuk jest kierownikiem Katedry Filologii Słowiańskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. Ta wybitna językoznawczyni, badaczka i polonistka ma ogromne zasługi w krzewieniu i upowszechnianiu języka polskiego i polskiej kultury. Zdołała zbudować doskonale funkcjonującą strukturę kształcenia polonistycznego na swojej uczelni. zasługę uznać należy, że już od dziesięciu lat we Lwowie przybywa świetnie wykształconych filologów polskich, nauczycieli, a nawet badaczy polszczyzny i polskości. W 1999 r. obroniła w Instytucie Językoznawstwa Akademii Nauk Ukrainy (Kijów) pracę doktorską pt. Polska frazeologia onomastyczna. Jej zainteresowania naukowe dotyczą polsko-ukraińskiej gramatyki i semantyki porównawczej, polskiej frazeologii, etykiety językowej Polaków i Ukraińców, glottodydaktyki (nauczania języka polskiego w środowiskach ukraińskojęzycznych). Jest autorką 79 artykułów naukowych, 33 haseł encyklopedycznych, głównie o profesorach polonistach związanych z Uniwersytetem Lwowskim, oraz 7 podręczników akademickich (np. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови, Lwów 2005; Morfologia współczesnego języka polskiego (fleksja), cz. 1, Lwów 2007; Польська мова – українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису, Lwów 2008; Leksykologia i kultura języka polskiego, t. 1: Leksykologia, frazeologia, leksykografia, t. 2: Kultura języka, Kijów 2011; Jestem stąd. Підручник з польської мови, Lwów 2013, współautor: J. Kowalewski). Pod jej kierunkiem zostało obronionych pięć prac doktorskich z zakresu językoznawstwa polonistycznego, poświęconych zagadnieniom frazeologii polskiej oraz gramatycznym aspektom polszczyzny funkcjonującej na Ukrainie.

               Dwa równorzędne Wyróżnienia POLONICUM 2015 otrzymują:

                               Dr Olaf Kühl

Wybitny tłumacz literatury polskiej w Niemczech, badacz twórczości Witolda Gombrowicza, (jego praca doktorska nosiła tytuł Stylistyka wypierania. Proza Witolda Gombrowicza) najbardziej znany niemiecki tłumacz i krytyk literatury wschodnioeuropejskiej, współredaktor i współautor leksykonów literackich, czasopism poświęconych literaturze polskiej i rosyjskiej. Laureat Nagrody im. Karla Dedeciusa. Wprowadził na rynek niemiecki książki Doroty Masłowskiej i Andrzeja Stasiuka. Jego najnowsze przekłady to: Dziennik Berliński Witolda Gombrowicz (2013), Morfina Szczepana Twardocha (2013) oraz Kronos Witolda Gombrowicza, który ukaże się we wrześniu 2015 r. Jako nauczyciel akademicki prowadzi seminaria poświęcone tłumaczeniu literatury polskiej.

        

                               Prof. Theodor Kanitzer

Niezwykle zasłużony dla kultury i języka polskiego Austriak, który, jak napisano w rekomendacji, „sensem całego życia zawodowego uczynił propagowanie kultury polskiej w Austrii i na świecie”. Jest prezesem Towarzystwa Austriacko-Polskiego, Międzynarodowego Towarzystwa Chopinowskiego w Wiedniu i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chopinowskich. Jest doktorem prawa, studiował również socjologię i nauki o sztuce, biegle włada językiem polskim. Był założycielem komitetów organizujących w Austrii obchody m.in. Roku Adama Mickiewicza, Roku Karola Szymanowskiego i 300-lecia Odsieczy Wiedeńskiej. Od ponad 40 lat organizuje w Austrii koncerty chopinowskie. Jest redaktorem naczelnym i wydawcą czasopism, m.in. „Chopin in the World”. Prowadzone przez niego biuro Towarzystwa Austriacko-Polskiego ma pokaźną bibliotekę poloników i uważane jest za ważny ośrodek kultury w Wiedniu.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ