For the students

Informacje ogólne

Lektoraty języka polskiego

Centrum POLONICUM prowadzi lektoraty języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania: od A1 do C2 (kodyfikacja grup jest zgodna z nazewnictwem poziomów znajomości języka polskiego jako obcego wprowadzona przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i Rady Europy). Naszymi słuchaczami są nie tylko studenci Uniwersytetu Warszawskiego, ale także Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Muzycznej, Akademii Medycznej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kolegium Europejskiego w Natolinie oraz wielu innych warszawskich uczelni. Studenci grup regularnych uczestniczą w zajęciach w wymiarze 60 godzin w semestrze. Zajęcia kończą się testem sprawdzającym postępy w nauce. Student może uzyskać 4 ECTS.

Zajęcia dla studentów cudzoziemców odbywających regularne studia na Uniwersytecie Warszawskim

Centrum POLONICUM obejmuje kształceniem w zakresie znajomości języka polskiego oraz w dziedzinie wiedzy o kulturze polskiej cudzoziemców, którzy studiują na różnych kierunkach stacjonarnych studiów, głównie na UW. Mają oni możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji językowych przez dwa lata i zweryfikowania ich na egzaminach po I i II roku nauki w POLONICUM. Osoby te zazwyczaj legitymują się na tyle dobrą znajomością polszczyzny, że nauka polega na zwiększeniu ich sprawności w posługiwaniu się językiem specjalistycznym oraz przysposabianiu ich do samodzielnego redagowania referatów i prac rocznych. Ci, którzy dobrze radzą sobie z ustnym i pisemnym formułowaniem po polsku myśli na tematy, mogą korzystać z zajęć polegających na indywidualnym zaliczaniu znajomości wskazanych lektur – tekstów należących do współczesnego piśmiennictwa polskiego (literatura piękna, publicystyka, opracowania naukowe), dobranych zgodnie z ich zainteresowaniami i kręgiem kulturowym, z którego pochodzą. Ta forma kształcenia cieszy się największym powodzeniem wśród studentów zagranicznych (nierzadko o słowiańskim rodowodzie), pozwala im bowiem obcować z konkretnymi dziełami i w ten sposób zdobywać wiedzę na temat zagadnień nurtujących współczesną literaturę i kulturę polską.

Studia o Polsce tzw. Polish Studies

Cykl zajęć poświęconych polskiej kulturze, cywilizacji, historii jest oferowany przez cały rok akademicki w formie wykładów, warsztatów audiowizualnych oraz konwersatoriów prowadzonych przez pracowników POLONICUM oraz kadrę naukową Uniwersytetu Warszawskiego. Dla niewtajemniczonych w polskie sprawy obcokrajowców wykłady stanowią  ciekawą ofertę uzupełniającą  studia na wybranym przez nich kierunku. Studenci mają możliwość zdobycia podstawowej wiedzy o naszym kraju, która może zaowocować głębszymi studiami o Polsce.

Zapisy na wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się przez internetowy system rejestracji studentów USOS http://rejestracja.usos.uw.edu.pl.

Rejestracja

Rejestracja na lektoraty języka polskiego oraz wykłady w Centrum Polonicum

 

Przed zarejestrowaniem się na kurs z języka polskiego należy wykonać test poziomujący online. Jeśli jesteś osobą początkującą przejdź do punktu 1.

Test online dostępny jest na platformie: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/search.php?search=polonicum&lang=en

 

 

 1. Zaloguj się na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl
 2. Wybierz hasło REJESTRACJE
 3. Znajdź na liście poniżej „ Polonicum – lektoraty języka polskiego”. Jeśli jesteś osobą początkującą wybierz poziom A1.
 4. Wybierz numer grupy i kliknij na ikonę „koszyk” w górnym lewym rogu.
 5. Rejestracja rozpoczęła się 25 listopada o godzinie 12:00
 6. Lektoraty rozpoczynają się 17 lutego.
 7. Aby zarejestrować się na wykłady w Polonicum, wybierz hasło „Polonicum – wykłady
 8. Rejestracja trwa do 24 lutego do godziny 9:00, w tym czasie można zmieniać grupy lektoratowe oraz wykłady poprzez rejestrowanie się i wyrejestrowywanie się.

Poziomy znajomości języka polskiego

POZIOM A1

Na tym poziomie student nie wykazuje się żadną znajomością języka.

POZIOM A2

Na tym poziomie student, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania. Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi  w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce  powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i  znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np.  pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

POZIOM B1

Na tym poziomie student rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu). Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi,   zawarty  w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach,  ogłoszeniach. Umie przeczytać  bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne. Potrafi porozumieć się w sytuacjach  prostych i rutynowych, wymagających prostej  bezpośredniej wymiany informacji na tematy  mu znane. Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego  i nie umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji. Potrafi użyć serii zwrotów  i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę. Potrafi sporządzić krótką, prostą notatkę i zapisać wiadomość dotyczącą spraw związanych z nagłymi potrzebami. Umie napisać list osobisty np. podziękowanie, maila i smsa.

POZIOM B2

Na tym poziomie student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczące wydarzeń współczesnych, lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się dość wolno i wyraźne. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych. Radzi sobie w większości  sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży po krajach danego obszaru językowego. Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące, lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże i wydarzenia bieżące).  Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje,  ambicje. Umie podać przyczyny i wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię, oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje. Potrafi napisać prosty  zwarty tekst na temat mu znany lub go interesujący. Umie napisać list osobisty opisujący doświadczenia i wrażenia.

POZIOM C1

Na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z  rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny  i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny  tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę  i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.

POZIOM C2

Na tym poziomie student bez trudu rozumie każdy  rodzaj języka mówionego, na żywo, z nagrania,  z radia lub TV, rozpoznaje akcenty i regionalizmy, nawet jeśli tempo jest szybkie, tak jak normalne tempo wypowiedzi rodzimego użytkownika języka i pod warunkiem, że ma czas na osłuchanie się z akcentem. Potrafi z łatwością przeczytać praktycznie  wszystkie formy języka pisanego, łącznie z tekstami abstrakcyjnymi, strukturalnie i językowo złożonymi, takimi jak poradniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie. Bez wysiłku uczestniczy w rozmowie i dyskusji, dobrze posługuje się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Umie wyrażać się płynnie i przekazywać subtelne  odcienie znaczenia. Jeśli ma jakiś problem z doborem słownictwa, to potrafi go tak  umiejętnie pominąć, że inni tego nie zauważą. Potrafi przedstawić jasny i potoczysty wywód  lub opis w stylu odpowiednim do kontekstu, używając struktury skutecznej i logicznej, która pomoże odbiorcy zauważyć i zapamiętać najważniejsze punkty. Umie napisać klarowny, potoczysty tekst w odpowiednim  stylu. Potrafi napisać skomplikowane teksty, sprawozdania lub artykuły, które przedstawiają problem z zastosowaniem logicznej i skutecznej struktury, która pomaga odbiorcy zauważyć i zapamiętać najważniejsze punkty. Potrafi napisać streszczenie i recenzję prac specjalistycznych lub utworów  literackich. Rozumie grę słów i ironię.

Opis według tabel biegłości w Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Lektoraty

II semestr roku akademickiego 2019/2020

POZIOM A1

 

A1-1 kurs internetowy, mgr Agnieszka Wronowska

A1-2 kurs internetowy, mgr Małgorzata Malinowska

1 poniedziałek, środa 9:45-11:15, mgr Katarzyna Kołak-Danyi, czytelnia I

2 poniedziałek, środa 18:30-20:00, mgr Pamela Kaczmarek, czytelnia I

4 wtorek, czwartek 11:30–13:00, mgr Barbara Łukaszewicz, czytelnia II

5 wtorek, czwartek 13:15-14:45, dr Maria Kuc, czytelnia III

6 poniedziałek, środa 8:00-9:30, mgr Agnieszka Jastrzębska, czytelnia I

7 wtorek, czwartek 13:15-14:45, dr Anna Rabczuk, czytelnia IV

 

Poziom A1 kontynuacja I semestru dla studentów wrześniowego kursu Erasmus

 

1 poniedziałek, środa 15:00-16:30, mgr Małgorzata Malinowska, czytelnia IV

Poziom A1 kontynuacja I semestru

A1-kurs internetowy kontynuacja, dr Joanna Prędota

2 poniedziałek, środa 11:30-13:00, dr  Maria Kuc, czytelnia II

3 wtorek, czwartek 8:00-9:30, dr Maria Kuc, czytelnia III

4 poniedziałek, środa 18:30-20:00, mgr Agnieszka Jasińska, czytelnia III

5 wtorek, czwartek 18:30-20:00, mgr Tomasz Wegner, czytelnia I

 

 

POZIOM A2

A2- kurs internetowy, mgr Agnieszka Jastrzębska

A2- kurs internetowy kontynuacja, mgr Agnieszka Jastrzębska

1 poniedziałek, środa 13:15-14:45, dr Maria Kuc, czytelnia II

2 wtorek, czwartek 11:30-13:00, dr Piotr Kajak, czytelnia I

 

POZIOM B1

B1 kurs internetowy kontynuacja, dr Joanna Prędota

1 poniedziałek, środa 11:30-13:00, Katarzyna Kołak-Danyi, czytelnia I

2 wtorek, czwartek 9:45-11:15, dr Maria Kuc, czytelnia III

 

POZIOM B2

1 poniedziałek, środa 13:15-14:45, mgr Dorota Zackiewicz, czytelnia I

2 wtorek, czwartek 13:15-14:45, dr hab. Piotr Garncarek, mgr Barbara Łukaszewicz, czytelnia II

 

POZIOM C1

1 poniedziałek, środa 16:45-18:15, mgr Agnieszka Wronowska, czytelnia III

 

POZIOM C2

1 poniedziałek, środa 15:00-16:30, dr hab. Piotr Garncarek, czytelnia III

Wykłady

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=3004-2019L-WYK-POL&group=3004-OG

Kurs wrześniowy Erasmus

Intensywny kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus

Rekrutacją zajmuje się Biuro Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Warszawskiego http://www.bwz.uw.edu.pl

Certyfikacja UW

Centrum POLONICUM przeprowadza egzaminy certyfikacyjne UW z języka polskiego jako obcego na poziomie B2. Mogą do nich przystąpić studenci i doktoranci UW w ramach przyznanych żetonów egzaminacyjnych oraz osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego (odpłatnie). Egzaminy odbywają się w zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej. We wrześniu organizowany jest egzamin poprawkowy dla tych, którzy nie zdali egzaminu certyfikacyjnego w sesji letniej.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Aby zdać egzamin i móc uzyskać certyfikat językowy UW, trzeba zaliczyć obie z nich, czyli zdobyć co najmniej 60% punktów z egzaminu pisemnego i 60% z egzaminu ustnego.

Część pisemna trwa 180 minut. W jej ramach sprawdzane są kompetencje zdającego w zakresie:

 • rozumienia ze słuchu,
 • czytania,
 • użycia języka,
 • pisania.

Część ustna odbywa się innego dnia niż część pisemna. Warunkiem dopuszczenia do niej jest zaliczenie części pisemnej, czyli uzyskanie w niej co najmniej 60% punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji UW, w tym informacje o sposobie i terminach rejestracji na egzaminy, przykładowy test egzaminacyjny, informacje o trybie wystawiania certyfikatów znajdują się na stronie internetowej www.certyfikacja.uw.edu.pl.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ