Postgraduate Course

General informations

The Postgraduate Course in Teaching Polish as a Foreign Language is addressed to those graduates of the Department of Polish Language and other humanities departments possessing an excellent knowledge of Polish grammar and culture. The course trains future teachers of Polish as a foreign language, as well as lecturers in Polish Culture for Foreigners based in Poland and other countries. This is a extramural course (based on weekend sessions), which takes place over the course of 2 semesters.

BRAK

Nazwa studiów:

Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego (Teaching Polish as a Foreign Language)

 1. Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych; dyscyplina naukowa – językoznawstwo.
 2. Kierownik studiów: mgr Maria Kuc; tel. 22 5521530, adres mailowy: mkuc@uw.edu.pl
 3. Cel, zakładane efekty uczenia się: (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne): Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego i kultury polskiej w kraju i za granicą. Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego, ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i polskiej kultury.
Wiedza:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

 • zna metody nauczania gramatyki języka polskiego jako obcego oraz dysponuje wiedzą na temat współczesnej polszczyzny, niezbędną w pracy lektora,
 • posiada wiedzę dotyczącą szeroko rozumianej kultury polskiej i strategii nauczania kultury w procesie glottodydaktycznym,
 • nabywa wiedzę na temat dziejów literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej cech swoistych i uniwersalnych oraz informację, w jaki sposób pokazywać polską literaturę cudzoziemcom uczącym się języka polskiego,
 • orientuje się w przedmiocie, historii, metodologii badań psycholingwistycznych,
 • posiada ogólną wiedzę na temat systemu certyfikacji języka polskiego jako obcego.
Umiejętności:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

 • umie zapoznawać obcokrajowców z deklinacją i koniugacją polską, trudnościami w nauczaniu aspektu oraz problemami semantycznymi,
 • dysponuje umiejętnością wykorzystania w glottodydaktyce językowego polskiego obrazu świata,
 • posiada umiejętność zastosowania wiedzy o  kulturze w glottodydaktyce,
 • potrafi zastosować nabyte kompetencje kulturowe i metodyczne w zawodzie lektora języka polskiego jako obcego,
 • umie na lektoratach języka polskiego rozwijać cztery sprawności językowe: mówienie, rozumienie, czytanie i pisanie,
 • ma umiejętność przekazania wiedzy o kulturze polskiej z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych,
 • potrafi samodzielnie skonstruować własne zadania certyfikatowe.
Kompetencje społeczne – postawy

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

 • wykazuje się umiejętnością integracji grupy,
 • posiada umiejętność reagowania na ewentualne konflikty wynikające z różnic międzykulturowych,
 • posiada kompetencje w dziedzinie realioznawstwa i socjokultury,
 • wykazuje się empatią.

Tryb, forma, zakres tematyczny: studia zaoczne, zjazdy co dwa tygodnie (sobota, niedziela);  glottodydaktyka polonistyczna;

Czas trwania:

dwa semestry; 272 godziny;

Sposób oceniania efektów uczenia się:

prace roczne, egzamin końcowy obejmujący zagadnienia metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, pozytywne zaliczenie praktyk zawodowych; testy zaliczeniowe;

Kryteria zaliczenia:

podawane przez wykładowców poszczególnych bloków tematycznych;

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

archiwizacja konspektów zajęć, materiałów z praktyk i egzaminu końcowego;

Język wykładowy:

polski;

Sposób oceny zajęć przez słuchaczy:

ankieta ewaluacyjna po II semestrze;

Warunki rekrutacji na studia:

Kryteria przyjęć:

 1. Preferowane wykształcenie filologiczne – 5 pkt.
 2. Ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych: bdb – 5 pkt, db – 4 pkt, dst – 3 pkt.
 3. Kolejność zgłoszeń
Wymagania stawiane kandydatom na studia:

ukończenie studiów humanistycznych, dobra znajomość gramatyki języka polskiego i wiedzy o kulturze polskiej, znajomość jednego języka obcego (poziom B2); dobra dykcja ;

Sylwetka absolwenta i efekty kształcenia:

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w kraju i za granicą; ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i polskiej kultury.

Krótki opis przedmiotów:

Program Studiów obejmuje 6 bloków tematycznych (A, B, C, D, E, F) w wymiarze 272 godzin oraz dodatkowo 12 godzin praktyk (w tym 6 godzin hospitacji lektoratów i 6 godzin samodzielnego prowadzenia zajęć na wszystkich poziomach nauczania).

Blok A – Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych – 24 godz. wykładów; Celem wykładów jest przedstawienie psychologicznych uwarunkowań nauczania języków obcych. Omówione zostaną podstawowe pojęcia psychologii poznawczej z uwzględnieniem procesów poznawczych oraz scharakteryzowane cechy i warunki rozwoju pamięci ludzkiej z podkreśleniem prawidłowości występujących  w procesie nauki języka obcego. Powyższe procesy analizowane będą z punktu widzenia osoby uczącej się i nauczającej języka polskiego jako obcego. 4 pkt. ECTS

Blok B – Język polski jako obcy – 78 godz. konwersatorium z elementami wykładu; Wykłady skierowane są do polonistów oraz neofilologów z bardzo dobrą znajomością gramatyki polskiej, którzy zaliczyli programowe przedmioty  z zakresu wiedzy o języku. Zasadniczym celem jest przedstawienie tych wiadomości w  sposób przydatny dla lektora, a więc w perspektywie funkcjonalnej. Elementy gramatyki kontrastywnej mają uświadomić nauczycielom najczęstsze trudności, na jakie cudzoziemcy napotykają w czasie przyswajania języka polskiego. 7 pkt. ECTS

Blok C – Wiedza o Polsce, kulturze polskiej i historii Polski – 60 godz. wykładów; Zajęcia z tego przedmiotu obejmują kompendium wiedzy o kulturze polskiej prezentowanej w perspektywie historycznej i współczesnej, co pozwoli cudzoziemcom na jej głębsze zrozumienie. Celem wykładów jest pokazanie osobliwości oraz swoistości i uniwersalizmu kultury polskiej, a także jej roli w kształtowaniu kultury europejskiej. 5 pkt. ECTS

Blok D – Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego – 60 godz. konwersatorium z  elementami wykładu; Celem konwersatorium jest prezentacja dawnych i nowych metod oraz technik efektywnego nauczania języków obcych, w tym języka polskiego jako obcego, a także strategii doskonalenia sprawności komunikacyjnych. Ważnym elementem tego bloku jest zapoznanie słuchaczy z zasadami planowania pracy dydaktycznej w grupach o różnym poziomie znajomości języka oraz przygotowanie właściwych materiałów dydaktycznych zapewniających aktywny udział studentów w zajęciach. I semestr kończy się przygotowaniem wystąpieniem na forum grupy w formie etiudy, czyli krótkiego (kilkuminutowego) fragmentu lekcji poświęconego wyjaśnieniu wylosowanego wcześniej zagadnienia gramatycznego (3 pkt. ECTS). Warsztat lektora koncentruje się na przekazaniu praktycznych informacji istotnych dla lektora rozpoczynającego pracę i dotyczą: obszaru zainteresowania studiami polonistycznymi w świecie, uwarunkowań pracy nauczyciela uczącego języka polskiego jako obcego oraz podstawowych instrumentów tej pracy takich jak podręczniki, materiały audiowizualne i multimedialne, programy nauczania  placówek zajmujących się glottodydaktyką języka polskiego. Omówione zostaną problemy dotyczące promocji języka i kultury polskiej za granicą. Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym (5 pkt. ECTS).  Łącznie: 8 pkt. ECTS.

Blok E – Metodyka nauczania kultury polskiej – 30 godz. wykładów i warsztatów; Cykl obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki nauczania kultury na różnych poziomach znajomości języka jako części programu glottodydaktycznego. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z polskimi i zagranicznymi metodami wprowadzania kontekstu kulturowego do strategii nauczania języka ojczystego jako obcego. Część zajęć zaplanowana jest w formie warsztatów. 4 pkt. ECTS.

Blok F – Testowanie znajomości języka polskiego – 20 godz. wykładów i warsztatów; Celem zajęć jest podanie słuchaczom informacji na temat zasad  testowania znajomości języka polskiego. Podany będzie opis systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jaki obowiązuje w Polsce. Omówiona zostanie działalność Państwowej Komisji ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego. Przedstawione zostaną techniki zdawania egzaminu, typy zadań testowych oraz podręczniki przygotowujące do egzaminu. 2 pkt. ECTS.

Wykładowcy

Mgr Anna Domańska: pracownik Polonicum, wykładowca,  doktorantka, zajęcia lektoratowe na wszystkich poziomach nauczania, członek komisji certyfikatowej; egzaminator Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

Dr hab. Piotr Garncarek: pracownik Polonicum, adiunkt, autor podręczników glottodydaktycznych, red. nacz. Kwartalnika Polonicum wydawanego przez Polonicum,  członek Rady Koordynacyjnej UW ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego); członek Komisji Językoznawczej zajmującej się obronami rozpraw doktorskich, członek Rady Naukowej Centrum POLONICUM, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia BRISTOL – Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego i Kultury Polskiej; kierownik Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej Polonicum;

Mgr Mirosław Jelonkiewicz: pracownik Polonicum, członek Rady Naukowej Polonicum, prowadzi zajęcia lektoratowe na wszystkich poziomach nauczania oraz wykłady audiowizualne nt. transformacji ustrojowej i konwersatoria z kultury popularnej (adaptacje filmowe literatury polskiej).

Dr Piotr Kajak: slawista, politolog, kulturoznawca glottodydaktyczny; adiunkt w Centrum Polonicum, członek Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej. Doświadczony nauczyciel akademicki, o bardzo bogatym doświadczeniu międzynarodowym. Egzaminator z ramienia m.in. Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Członek Rady Naukowej Centrum Polonicum, Stowarzyszenia BRISTOL – Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego i Kultury Polskiej. Zainteresowania naukowe – glottodydaktyka; glottodydaktyka kulturowa; nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego; kultura popularna w glottodydaktyce; polska kultura popularna; subkultura hiphopowa; podejście akafanowskie.

Mgr Ewa Kozłowska: pracownik UW, Koordynator ds. praktyk zawodowych Wydziału Polonistyki UW, pracownik Instytutu Polonistyki Stosowanej, członek Rady Naukowej IPS, zainteresowania naukowe – psycholingwistyka;

Mgr Maria Kuc: wykładowca w Centrum „Polonicum”, lektoraty języka polskiego w kraju i za granicą. Egzaminator z ramienia Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Rady Koordynacyjnej UW ds. Biegłości Językowej. Językoznawca. Zainteresowania: gramatyka funkcjonalna języka polskiego i semantyka. Współautorka repetytorium gramatycznego dla cudzoziemców Gdybym dobrze znał język polski… Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Stowarzyszenia BRISTOL.

Dr Aleksandra Święcka: wykładowczyni w Polonicum, absolwentka Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW, specjalizacji glottodydaktycznej w Centrum Polonicum, studiów doktoranckich w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki UW, w Zakładzie Fonetyki i Logopedii.

Dr Magdalena Stasieczek-Górna: językoznawczyni, absolwentka filologii słowiańskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej, studia doktoranckie odbyła na Wydziale Polonistyki UW; wykładowczyni w Centrum Polonicum; członkini Rady Naukowej Polonicum oraz Stowarzyszenia BRISTOL; prowadzi lektoraty języka polskiego na wszystkich poziomach nauczania; egzaminatorka z ramienia Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Rady Koordynacyjnej UW ds. Certyfikacji Biegłości Językowej; zainteresowania naukowe – szyk wyrazów w języku polskim, gramatyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Dr Justyna Zych: literaturoznawczyni i językoznawczyni, absolwentka filologii polskiej oraz filologii romańskiej, adiunkt w Centrum Polonicum; w latach 2014-2016 visiting professor w University of Toronto; prowadzi lektoraty języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz konwersatoria z zakresu literatury i kultury polskiej; autorka licznych artykułów poświęconych literaturze oraz glottodydaktyce; egzaminatorka oraz autorka zadań na egzaminy certyfikatowe z języka polskiego; zainteresowania naukowe: literatura i kultura polska oraz francuska XX i XXI wieku, glottodydaktyka kulturowa, metodyka nauczania języków obcych.

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

 1. Uzyskanie 60 punktów ECTS;
 2. Zaliczenie hospitacji oraz praktyk na wszystkich poziomach nauczania języka polskiego jako obcego; hospitacje na poziomach A, B, C – (po 2 pkt. ECTS) – łącznie 6 pkt. ECTS;  praktyki na poziomach A, B, C – (po 8 pkt. ECTS) – łącznie 24 pkt. ECTS
 3. Egzamin końcowy obejmujący zagadnienia metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i gramatyki funkcjonalnej języka polskiego.

Przewidywana liczba słuchaczy: 36

 

BRAK

Centrum POLONICUM informuje, że prowadzi internetową rekrutację na studia podyplomowe (IRK – Internetowa Rejestracja Kandydatów UW). Rekrutacja rozpoczęła się 1 kwietnia 2018 r. i będzie trwała do 31 lipca 2018 r. W sumie przyjętych zostanie 36 osób. Kandydaci będą przyjmowanie na podstawie następujących kryteriów:

 1. Preferowane wykształcenie filologiczne – 5 pkt.
 2. Ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych: bdb – 5 pkt, db – 4 pkt, dst – 3 pkt.
 3. Kolejność zgłoszeń (zapisanie się na studia w Internetowej Rekrutacji Kandydatów, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, wniesienie opłaty za I sem. studiów)

  Pierwszym krokiem jest rejestracja na stronie Uniwersytetu Warszawskiego w systemie IRK. Adres strony: irk.oferta.uw.edu.pl

Za kompletne zgłoszenie, które będzie brane pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, uważamy złożenie:

 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • życiorysu zawodowego
 • podania o przyjęcie na studia
 • zobowiązania do ponoszenia odpłatności za studia
 • 1 fotografii
 • kserokopii dowodu osobistego.

Podanie, deklarację i życiorys zawodowy drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.

W przypadku nieprzyjęcia na studia lub nieuruchomienia studiów podyplomowych dokumenty zwraca się kandydatowi.

Przyjęcie na studia

Osoby zakwalifikowane winny uiścić opłatę za I semestr na wskazany numer konta w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018 roku. Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683. W treści przelewu proszę podać tylko imię i nazwisko bez podawania celu opłaty. Decyzja o przyjęciu na studia wydawana jest na piśmie po dopełnieniu przez kandydata formalności.

 

BRAK

Studia Podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” przeznaczone są dla absolwentów polonistyki oraz  innych wydziałów humanistycznych. Ofertę adresujemy do środowiska nauczycieli języka polskiego, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje lub chcą wzbogacić perspektywę nauczania języka macierzystego o nowych uczniów, tj. cudzoziemców. Studia adresowane są również do humanistów, niebędących nauczycielami, ale zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy o umiejętności teoretyczne i metodologiczne z zakresu pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego. Oferta jest adresowana do osób pragnących pracować z cudzoziemcami zarówno w kraju, jak również za granicą.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studium powinni spełniać następujące warunki:

 • nienaganna wymowa i dobra dykcja
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie B2
 • predyspozycje do pracy nauczycielskiej
 • wiedza z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego
 • wiedza na temat historii Polski oraz szeroko pojętej kultury polskiej
 • orientacja w bieżących zagadnieniach polityczno-społecznych oraz literacko-kulturowych

BRAK

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego i kultury polskiej. Absolwenci uzyskują także wiedzę interdyscyplinarną, a tym samym zdobywają bardziej kompleksowe przygotowanie do wykonywanej pracy szczególnie poza granicami Polski.

Studia mają dostarczyć słuchaczom wiedzy z zakresu metodyki  nauczania języka polskiego jako obcego i kultury oraz wyposażyć ich w umiejętność posługiwania się różnymi technikami nauczania w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów duży nacisk kładzie się na zagadnienia kulturowe, których nauczanie jest nieodłącznym elementem lektoratu języka polskiego.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej oraz suplement do dyplomu, który zawiera informacje o wszystkich zajęciach teoretycznychi praktycznych.

Kadra

Kierownik Studiów Podyplomowych:

mgr Maria Kuc

Wykładowcy:
 • mgr Anna Domańska
 • dr hab. Piotr Garncarek
 • dr Piotr Kajak
 • mgr Ewa Kozłowska
 • mgr Maria Kuc
 • dr Aleksandra Święcka
 • dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska
 • dr Justyna Zych

Sekretariat

Krystyna Maliszewska

mgr Monika Woźniak

tel. 022/55-21-530
e-mail: polonicum@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski, Centrum Polonicum
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Siedziba: Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, parter

Informacje i obsługa interesantów:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-15.00
tel. 022/ 55-21-530

Podczas zjazdów sekretariat czynny w godzinach 8.00-12.30 następujących terminach:

7 października 2017 r. (sobota)

21 października 2017 r. (sobota)

5 listopada 2017 r. (niedziela )

18 listopada 2017 r. (sobota )

3 grudnia 2107 r. (niedziela )

16 grudnia  2017 r. (sobota)

13 stycznia 2018 r. (sobota)

28 stycznia 2018 r. (niedziela)

3 lutego 2018 r. (sobota)

25 lutego 2018 r. (niedziela)

10 marca 2018 r. (sobota)

24 marca 2018 r. (sobota)

7 kwietnia 2018 r. (sobota)

21 kwietnia 2018 r. (sobota)

26 maja 2018 r. (sobota)

9 czerwca 2018 r. (sobota)

16 czerwca 2018 r. (sobota)

Harmonogram zjazdów

HARMONOGRAM ZJAZDÓW STUDIUM PODYPLOMOWEGO

GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA – NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO”

ROK AKADEMICKI 2017/2018

 I SEMESTR

Numer zjazdu Data
I. 7-8 października
II. 21-22 października
III. 4-5 listopada
IV. 18-19 listopada
V. 2-3 grudnia
VI. 16-17 grudnia
VII. 13-14 stycznia
VIII. 27-28 stycznia
IX. 3-4 lutego

II SEMESTR

Numer zjazdu Data
X. 24-25 lutego
XI. 10-11 marca
XII. 24-25 marca
XIII. 7-8 kwietnia
XIV. 21-22 kwietnia
XV. 26-27 maja
XVI. 9-10 czerwca
XVII. 16-17 czerwca

Opłaty

Uniwersytet Warszawski
Centrum “Polonicum”
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Opłata: 4000 zł (2000zł za semestr)

Numer konta:

85 1160 2202 0000 0000 3686 8683

Swift I IBAN:

BIGBPLPW

85

treść opłaty: “imię i nazwisko”

Prosimy nie dopisywać żadnych innych informacji w tytule opłaty.

Opłaty należy wnosić przed rozpoczęciem każdego semestru z góry. W roku akademickich 2017/2018 opłatę za I semestr słuchacze przyjęci w I turze rekrutacji zobowiązani są uiścić do 31 sierpnia 2017 r. Słuchacze przyjęci w II turze rekrutacji powinni dokonać opłaty za I semestr do 29 września 2017 r. Opłata za II semestr – do 31 stycznia 2018 r.  Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683

Biblioteka

Słuchacze Studiów Podyplomowych mogą korzystać z księgozbioru glottodydaktycznego Centrum Polonicum w ograniczonym zakresie w soboty sesyjne od 9.00 do 12.00

Wypożyczanie książek odbywa się za pośrednictwem sekretariatu (zamówienia przyjmowane via e-mail).

Słuchacze Studiów Podyplomowych mogą korzystać z księgozbioru BUW na podstawie karty słuchacza na zasadach określonych regulaminem wypożyczalni.

Słuchacze nie mogą wypożyczać książek z bibliotek instytutów Wydziału Polonistyki. Mogą natomiast korzystać z czytelni.

Zalecane lektury

 

 

 

Książki-podręczne-sygnatura-1(4)

USOS
News
Recruitment
Calendar
Professors
FAQ