ISSN 1895-8427

Od 2006 roku wydawany jest „Kwartalnik Polonicum”, będący z założenia pismem naukowym adresowanym do środowiska glottodydaktyków, nauczających języka polskiego jako obcego. Równie ważnymi odbiorcami są cudzoziemcy studiujący w Polsce i uczący się polskiego na całym świecie na różnych poziomach zaawansowania. „Kwartalnik” trafia do glottodydaktyków, Instytutów Polskich, szkół polonijnych oraz katedr polonistyki i slawistyki na całym świecie. Oprócz tekstów stricte naukowych dotyczących glottodydaktyki języka polskiego periodyk zamieszcza artykuły będące metodyczną pomocą dla nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Redaguje Kolegium Redakcyjne: dr hab. Piotr Garncarek (redaktor naczelny), dr Aleksandra Święcka (zastępca redaktora naczelnego), dr Anna Mazurkiewicz (sekretarz redakcji), dr Joanna Prędota (członek kolegium, mgr Barbara Łukaszewicz).

Rada naukowa: prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Grażyna Zarzycka, Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Uniwersytet Szczeciński; dr Aleksandra Achtelik, Uniwersytet Śląski; prof. dr hab. Ałła Krawczuk, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Lwów; dr Helena Kazancewa, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk.

Redaktor językowy: prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, redaktor tematyczny: prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz.

Kryteria dopuszczania tekstów do druku:

  1. Merytoryczne – dotyczą założeń glottodydaktycznych w obrębie podejść – metod i technik nauczania języka polskiego jako obcego;
  2. Tematyczne – dotyczą tekstów kultury w rozumieniu zachowań społecznych – narodowych, etnicznych – zbiorowości polskojęzycznej w kraju i poza jego granicami, rozgrywających się w narracji polskojęzycznej rozumianej współcześnie i historycznie;
  3. Naukowe – dotyczą teorii i praktyki nauczania języka rozumianego jako obcy z uwzględnieniem literatury przedmiotu, stanu badań i aparatu badawczego w polskiej i światowej przestrzeni glottodydaktycznej.

Każdy tekst jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów  spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji, a autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

Lista recenzentów:
Dr Aleksandra Guszczewa, Państwowy Uniwersytet Białoruski, Mińsk
Dr Wioletta Hajduk-Gawron, Uniwersytet Śląski
Dr hab. Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński.

Redakcja wdrożyła procedury ghostwritting i guest authorship:

  1. Wymaga od autorów publikacji ujawniania wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji;
  2. Poinformowała autorów, że wszelkie przejawy w/w praktyk są przejawem nierzetelności naukowej i w przypadku ich zdemaskowania, zostaną o nich powiadomione instytucje zatrudniające autorów.

Każdy numer zawiera streszczenie artykułów w języku angielskim.

Adres redakcji: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel. 22 55 21 530, fax 22 55 21 555, e-mail: kwartalnik.polonicum@uw.edu.pl; www.polonicum.uw.edu.pl

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa, tel. 22 55 31 318.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-666f1720-8820-4a46-91d1-e871e458b43e

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

33

Pobierz XII/2019
31

Pobierz I-II/2019
30

Pobierz IV/2018
28

Pobierz II/III/2018
27

Pobierz I/2018
26

Pobierz III/2017
25

Pobierz II/2017
33

Pobierz XII/2019
24

Pobierz I 2017
23

Pobierz III/2016
22

Pobierz II/2016
21

Pobierz I/2016
20

Pobierz III/2015
19

Pobierz II/2015
18

Pobierz I/2015
17

Pobierz III/2014
16

Pobierz II/2014
15

Pobierz I/2014
14

Pobierz II/2013
13

Pobierz I/2013
11

Pobierz I/2011
10

Pobierz I/2010
9

Pobierz II/2009
8

Pobierz I/2009
7

Pobierz II/2008
6

Pobierz I/2008
5

Pobierz III/2007
4

Pobierz II/2007
25

Pobierz 2017
3

Pobierz I/2007
1

Pobierz III/2006
USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ