Specjalizacja zawodowa

Informacje ogólne

Specjalizacja zawodowa dla studentów studiów II stopnia
„Glottodydaktyka Kulturowa”
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Informacje ogólne:

 1. Nazwa specjalizacji: Specjalizacja „Glottodydaktyka Kulturowa” Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 2. Organizator:
  Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
  00-927 Warszawa, Uniwersytet Warszawski,
  Krakowskie Przedmieście 26/28
  tel. (22) 55 21 530, faks (22) 55 21 555
  e-mail: polonicum@uw.edu.pl
 3. Przeznaczone dla:  studentów studiów drugiego stopnia filologii polskiej, neofilologii, kulturoznawstwa, pedagogiki i innych kierunków humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. Cele i zadania:  przygotowanie do wykonywania zawodu lektora języka polskiego jako obcego oraz wykładowcy kultury polskiej dla cudzoziemców w kraju i za granicą
 5. Tryb studiów:  dzienny
 6. Czas trwania:   dwa semestry, razem 160 godzin
 7. Limit  przyjęć:  20 osób
 8. Koszt uczestnictwa: 1000 zł za dwa semestry (możliwość płatności w dwóch ratach po 500 zł)
 9. Rekrutacja:
  Słuchacze przyjmowani są na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.
 10. Program zajęć:
  obejmuje 3 bloki tematyczne (A – Język polski jako obcy, B – Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, C – Wiedza o kulturze polskiej i glottodydaktyce kulturowej) w wymiarze 160 godzin oraz dodatkowo 12 godzin praktyk (w tym 6 godzin hospitacji lektoratów i 6 godzin samodzielnego prowadzenia zajęć na
 wszystkich poziomach nauczania)
 11. Formy zaliczenia: Wszystkie bloki kończą się egzaminami. Do uzyskania dyplomu niezbędne jest zaliczenie hospitacji oraz praktyk.
 12. Zasady dotyczące opłat: Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wpłaceniu należności na konto „Polonicum”. Opłata za 2 semestry wynosi 1000 zł.  Opłaty należy wnosić przed rozpoczęciem każdego semestru z góry: do 15 lutego (500 zł) i 25 września  każdego roku akademickiego.

Sylwetka kandydata

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studium powinni spełniać następujące warunki:

 • nienaganna wymowa i dobra dykcja
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego
 • predyspozycje do pracy nauczycielskiej
 • wiedza z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego
 • wiedza na temat historii Polski oraz szeroko pojętej kultury polskiej
 • orientacja w bieżących zagadnieniach polityczno-społecznych oraz literacko-kulturowych

Zasady naboru

Zasady rekrutacji na specjalizację zawodową dla studentów studiów II stopnia „Glottodydaktyka Kulturowa”

Termin składania/przesyłania formularzy zgłoszeniowych (formularz zgłoszeniowy pobierz – tutaj) do 15.01.2015 r.

O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną Państwo powiadomieni mailowo. Rozmowy odbędą się 27.01.15 r. w Centrum „Polonicum”. Informacje o wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostaną przesłane mailem do 2.02.15 r.

Zakres rozmowy:

W czasie rozmowy kandydat/ka udziela odpowiedzi na pytania z:

 • gramatyki opisowej,
 • kultury/literatury
 • wiedzy ogólnej

Sprawdzane są także predyspozycje do wykonywania zawodu lektora / lektorki języka polskiego jako obcego.

Przyjęcie na studium

Osoby zakwalifikowane winny uiścić opłatę za I semestr na wskazany numer konta w nieprzekraczalnym terminie tj. do 15 lutego każdego roku. Numer konta wydaje się na prośbę zainteresowanego. Decyzja o przyjęciu na studium przesyłana jest drogą mailową.

Program specjalizacji

Nazwa specjalizacji: Glottodydaktyka kulturowa (Teaching Polish and Polish Culture as a Foreign Ones)

 • Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych; dyscyplina naukowa – językoznawstwo.
 • Kierownik studiów: dr Anna Rabczuk
 • Tel. 22 5521530
 • Adres mailowy: anna.rabczuk@uw.edu.pl

Cel, zakładane efekty uczenia się: (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne): Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego i kultury polskiej w kraju i za granicą. Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego, ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i polskiej kultury.

Wiedza:

Po zakończeniu zajęć student:

 • zna metody nauczania gramatyki języka polskiego jako obcego oraz dysponuje wiedzą na temat współczesnej polszczyzny, niezbędną w pracy lektora,
 • posiada wiedzę dotyczącą szeroko rozumianej kultury polskiej i strategii nauczania kultury w procesie glottodydaktycznym,
 • nabywa wiedzę na temat dziejów literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej cech swoistych i uniwersalnych oraz informację, w jaki sposób pokazywać polską literaturę cudzoziemcom uczącym się języka polskiego,
 • posiada wiedzę na temat podręczników dostępnych na rynku wydawniczym do nauczania języka polskiego jako obcego,
 • nabywa wiedzę na temat testowania, oceniania i kontroli wyników,
 • nabywa wiedzę na temat strategii planowania dydaktycznego (od konspektu lekcji po program nauczania),
 • posiada ogólną wiedzę na temat systemu certyfikacji języka polskiego jako obcego.

Umiejętności:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

 • umie prawidłowo skomponować konspekt zajęć, poprowadzić lekcję, a także dopasować poziom prezentowanych zagadnień do poziomu zaawansowania językowego słuchaczy,
 • potrafi budować atmosferę w grupie, która sprzyja akwizycji języka,
 • potrafi aktywizować studentów i w interesujący sposób prezentować zagadnienia językowe,
 • umie ocenić poziom zaawansowania językowego studenta,
 • potrafi dopasować program zajęć do konkretnych grup językowych (np. inny zestaw zagadnień dla Słowian, a inny dla osób z arabskiego obszaru językowego),
 • potrafi prowadzić zajęcia bez posługiwania się językiem pośrednim (polski po polsku),
 • umie zapoznawać obcokrajowców z deklinacją i koniugacją polską, trudnościami w nauczaniu aspektu oraz problemami semantycznymi,
 • umie wyjaśnić zagadnienia wchodzące w skład „trudnych miejsc polszczyzny”,
 • dysponuje umiejętnością wykorzystania w glottodydaktyce językowego polskiego obrazu świata,
 • posiada umiejętność zastosowania wiedzy o  kulturze w glottodydaktyce,
 • potrafi zastosować nabyte kompetencje kulturowe i metodyczne w zawodzie lektora języka polskiego jako obcego,
 • umie na lektoratach języka polskiego rozwijać cztery sprawności językowe: mówienie, rozumienie, czytanie i pisanie,
 • ma umiejętność przekazania wiedzy o kulturze polskiej z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych,
 • potrafi skomponować testy sprawdzające wiedzę studentów, kwalifikujące ich do grup zajęciowych, zweryfikować zadania i układać egzaminy dla potrzeb prowadzonych później kursów,
 • potrafi samodzielnie skonstruować własne zadania certyfikatowe.

Kompetencje społeczne – postawy

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

 • wykazuje się umiejętnością integracji grupy,
 • posiada umiejętność reagowania na ewentualne konflikty wynikające z różnic międzykulturowych studentów, a także potrafi je przewidzieć,
 • posiada kompetencje w dziedzinie realioznawstwa i socjokultury,
 • potrafi motywować studentów do nauki języka i poznawania kultury polskiej,
 • potrafi kompetentnie wyjaśnić różnice kulturowe między Polską a krajem studenta,
 • wykazuje się empatią.
Tryb, forma, zakres tematyczny:

studia dzienne, glottodydaktyka kulturowa;

Czas trwania:

dwa semestry; 160 godzin + 12 godzin praktyk;

Sposób oceniania efektów uczenia się:

prace zaliczeniowe, egzamin końcowy obejmujący zagadnienia metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej, pozytywne zaliczenie praktyk zawodowych; testy zaliczeniowe;

Kryteria zaliczenia:

podawane przez wykładowców poszczególnych bloków tematycznych;

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

archiwizacja konspektów zajęć, materiałów z praktyk i egzaminu końcowego;

Język wykładowy:

polski;

Sposób oceny zajęć przez słuchaczy:

ankieta ewaluacyjna po II semestrze;

Warunki rekrutacji na studia:

rozmowa kwalifikacyjna;

Wymagania stawiane kandydatom na studia:

ukończenie studiów humanistycznych pierwszego stopnia, dobra znajomość gramatyki języka polskiego i wiedzy o kulturze polskiej, znajomość jednego języka obcego (poziom B2); dobra dykcja;

Sylwetka absolwenta i efekty kształcenia:

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w kraju i za granicą; ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i polskiej kultury.

Krótki opis przedmiotów:

Zagadnienia merytoryczne ujęte są w trzech blokach tematycznych.

A. Język polski jako obcy – konwersatorium z elementami wykładu (40 godz., 4 pkt. ECTS)

Celem zajęć jest przedstawienie wiedzy o języku polskim w sposób przydatny dla lektora jpjo, czyli w ujęciu funkcjonalnym. Wprowadzenie elementów gramatyki kontrastywnej ma uświadomić przyszłym nauczycielom najczęściej występujące problemy, jakie cudzoziemcy – przedstawiciele różnych grup językowych – napotykają podczas uczenia się języka polskiego. Zagadnienia są prezentowane z uwzględnieniem poziomów nauczania.

B. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego – konwersatorium z elementami wykładu (50 godz. 5 pkt. ECTS)

Celem zajęć jest prezentacja metod i technik efektywnego nauczania języka polskiego oraz strategii doskonalenia sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania, mówienia) na poziomie podstawowym, średnim i zaawansowanym. Istotną sprawą jest zapoznanie przyszłych lektorów ze standardami wymagań językowych przypisanych poszczególnym poziomom znajomości języka polskiego jako obcego. Standardy te stanowią podstawę planowania pracy, określają właściwy dobór materiałów dydaktycznych umożliwiający aktywny udział cudzoziemców w procesie uczenia się języka polskiego. Podczas zajęć studenci zdobywają również podstawową wiedzę o uwarunkowaniach pracy lektora języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą.

C. Wiedza o kulturze polskiej i gottodydaktyce kulturowej – wykłady i zajęcia audiowizualne

Metodyka nauczania kultury (70 godz., 6 pkt. ECTS)

Przedmiot  obejmuje zagadnienia z obszaru kulturoznawstwa glottodydaktycznego.  Omawiane są zagadnienia teoretycznego i praktycznego ujęcia wiedzy o kulturze, obecne w szczególnej przestrzeni nauczania języka ojczystego jako obcego. Ustalane są inwentarze i zakresy kulturoznawcze. Analizowana jest dotychczasowa praktyka ich eksponowania w podręcznikach i innych materiałach dydaktycznych. Czynione są porównania z doświadczeniami i metodami prezentowania kontekstu kulturowego w procesie nauczania innych języków, rozumianych jako obce, omawia się zasady doboru materiału (tekstów kultury) rozmaicie wykorzystywanego na poszczególnych poziomach zajęć lektoratowych i warsztatowych. Zajęcia z tego przedmiotu obejmują kompendium wiedzy o kulturze polskiej prezentowanej w perspektywie historycznej i współczesnej, co  cudzoziemcom ma umożliwić   lepsze poznanie i zrozumienie polskiej rzeczywistości. Celem wykładów jest pokazanie swoistości oraz osobliwości, ale też uniwersalizmu kultury polskiej, a także jej roli w kształtowaniu kultury europejskiej. Cykl obejmuje także podstawowe zagadnienia metodyki nauczania kultury jako części programu glottodydaktycznego. Podczas zajęć są prezentowane polskie i zagraniczne metody wprowadzania kontekstu kulturowego do strategii nauczania języka ojczystego jako obcego.

Praktyki i hospitacje (15 pkt. ECTS)

Wykładowcy

Dr Jolanta Aulak: pracownik Centrum Polonicum, starszy wykładowca, metodyk,  zajęcia lektoratowe z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, wieloletni członek  zespołu prowadzącego prace przy Państwowych Egzaminach  Certyfikatowych z Języka Polskiego jako Obcego, zlecone przez  Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

Dr hab. Piotr Garncarek: pracownik Polonicum, adiunkt, autor podręczników glottodydaktycznych, red. nacz. Kwartalnika Polonicum wydawanego przez Polonicum,  członek Rady Koordynacyjnej UW ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego); członek Komisji Językoznawcza zajmującej się obronami rozpraw doktorskich, członek Rady Naukowa Centrum POLONICUM, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia BRISTOL – Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego i Kultury Polskiej; kierownik Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej Polonicum;

Mgr Mirosław Jelonkiewicz: pracownik Polonicum, wicedyrektor od roku 2008, zajęcia lektoratowe na wszystkich poziomach nauczania oraz wykłady audiowizualne nt. transformacji ustrojowej i konwersatoria z kultury popularnej (adaptacje filmowe literatury polskiej);

Dr Piotr Kajak: pracownik Polonicum, adiunkt, członek Rady Naukowej Centrum POLONICUM, wieloletni członek  zespołu prowadzącego prace przy Państwowych Egzaminach  Certyfikatowych z Języka Polskiego jako Obcego, zlecone przez  Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; członek Stowarzyszenia BRISTOL – Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego i Kultury Polskiej; kierownik Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej Polonicum; w latach 2011-2014 profesor wizytujący Uniwersytetu Torontońskiego. Prowadzi zajęcia lektoratowe i kulturowe na wszystkich poziomach biegłości językowej

Mgr Maria Kuc – wykładowca w Centrum „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1992-96 w School of Slavonic and East European Studies University of  London i Foreign Language Centre Oxford University. Członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Językoznawca. Specjalizuje się w gramatyce funkcjonalnej języka polskiego i semantyce. Współautorka repetytorium gramatycznego dla cudzoziemców „Gdybym dobrze znał język polski…” (2010). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na specjalizacji zawodowej i Studium Podyplomowym „Glottodydaktyka polonistyczna”.

Dr Anna Mazanek: pracownik Centrum Polonicum, starszy wykładowca, metodyk, autorka opracowanego i wprowadzonego na poziomie C2 programu z zakresu współczesnej literatury polskiej dopasowanego do  indywidualnych potrzeb studentów I i II roku studiów stacjonarnych na różnych wydziałach UW oraz cyklu wykładów na temat odbioru i sposobów ujmowania historii literatury polskiej dla studentów obcokrajowców;

Dr Anna Rabczuk, adiunkt w Centrum Polonicum, językoznawca i kulturoznawca, kieruje specjalizacją zawodową „Glottodydaktyka Kulturowa”, prowadzi lektoraty języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach nauczania, na Studium Podyplomowym „Glottodydaktyka Polonistyczna” prowadzi zajęcia z metodyki nauczania kultury polskiej, członkini Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej; członkini Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika POLONICUM; zainteresowania naukowe – socjolingwistyka, lingwistyka kulturowa.

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia specjalizacji zawodowej
 1. Uzyskanie 30 punktów ECTS
 2. Zaliczenie hospitacji oraz praktyk na wszystkich poziomach nauczania języka polskiego jako obcego; hospitacje na poziomach A, B, C – (po 1 pkt. ECTS) – łącznie 3 pkt. ECTS;  praktyki na poziomach A, B, C – (po 6 pkt. ECTS) – łącznie 12 pkt. ECTS; razem za hospitacje i praktyki 15 pkt. ECTS.
 3. Egzaminy końcowe

Przewidywana liczba słuchaczy: 20

Termin rozpoczęcia studiów: 18 lutego 2015 r.

Siatka zajęć

Dostępna w lutym

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ