Studia podyplomowe

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Informacje ogólne:
 • Nazwa studiów:  Studia Podyplomowe „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Podstawy prawne: art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim
 • Organizator: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” 00-927 Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28 tel. (22) 55 21 530, 55 21 533, e-mail: polonicum@uw.edu.pl
 • Przeznaczone dla: absolwentów polonistyki oraz innych wydziałów humanistycznych, wykazujących się doskonałą znajomością gramatyki języka polskiego i kultury polskiej
 • Cele i zadania:  przygotowanie do wykonywania zawodu lektora języka polskiego jako obcego oraz wykładowcy kultury polskiej dla cudzoziemców w kraju i za granicą
 • Tryb studiów:  zaoczny (sesje sobotnio-niedzielne)
 • Czas trwania:   dwa semestry, razem 272 godziny
 • Limit  przyjęć:  36 osób
 • Koszt uczestnictwa: 4000 zł za dwa semestry
 • Rekrutacja: po dostarczeniu stosownej dokumentacji
 • Wymagane dokumenty: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych – magisterskich lub licencjackich, życiorys zawodowy, podanie o przyjęcie na studia, 1 fotografia, zobowiązanie do ponoszenia  odpłatności za studia.
  Podanie, deklarację i życiorys zawodowy drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu.
 • Program zajęć: obejmuje 6 bloków tematycznych (A, B, C, D, E, F) w wymiarze 272 godziny oraz dodatkowo 12 godzin praktyk (w tym 6 godzin hospitacji lektoratów i 6 godzin samodzielnego prowadzenia zajęć na wszystkich poziomach nauczania)
 • Formy zaliczenia: Wszystkie bloki programowe kończą się zaliczeniem w formie testu lub pracy pisemnej, a blok D kończy się przygotowaniem konspektu lekcji w formie pisemnej. Nauka na Studiach Podyplomowych kończy się egzaminem pisemnym po dwóch semestrach.  Do uzyskania dyplomu niezbędne jest zaliczenie hospitacji oraz praktyk.
 • Zasady dotyczące opłat: Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wpłaceniu należności na konto „Polonicum”. Opłata za semestr wynosi 2000 zł. Opłaty należy wnosić przed rozpoczęciem każdego semestru z góry. W roku akademickim 2020/2021 opłatę za I semestr słuchacze zobowiązani są uiścić w ciągu 10 dni po otrzymaniu zawiadomienia drogą mailową o przyjęciu na studia. Termin ostateczny wniesienia opłaty: do 20 września 2020r. Niewniesienie opłaty równoznaczne jest z rezygnacją ze studiów. Opłata za II semestr studiów – do 31 stycznia 2021 r Wpłat prosimy dokonywać na numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683, w treści przelewu proszę podać tylko imię i nazwisko bez podawania celu opłaty.
  Na prośbę osób zainteresowanych wystawiamy faktury VAT za uczestnictwo w zajęciach na Studiach Podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna”.
  W związku z tym prosimy o niezwłoczne poinformowanie biura Centrum Polonicum (lukasz.rongers@uw.edu.pl) o konieczności wystawienia dokumentu. Z powodu przepisów dotyczących prowadzenia księgowości i ewidencjonowania dokumentów finansowych możliwa jest realizacja  tylko tych wniosków o wystawienie faktury, które wpłynęły w dniu dokonania przelewu.

Program studiów

Nazwa studiów:

Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego (Teaching Polish as a Foreign Language)

 1. Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych; dyscyplina naukowa – językoznawstwo.
 2. Kierownik studiów: dr Maria Kuc;  adres mailowy: mkuc@uw.edu.pl
 3. Cel, zakładane efekty uczenia się: (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne): przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego i kultury polskiej w kraju i za granicą. Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego, ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i polskiej kultury.
Wiedza:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

 • zna metody nauczania gramatyki języka polskiego jako obcego oraz dysponuje wiedzą na temat współczesnej polszczyzny, niezbędną w pracy lektora,
 • posiada wiedzę dotyczącą szeroko rozumianej kultury polskiej i strategii nauczania kultury w procesie glottodydaktycznym,
 • nabywa wiedzę na temat dziejów literatury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem jej cech swoistych i uniwersalnych oraz informację, w jaki sposób pokazywać polską literaturę cudzoziemcom uczącym się języka polskiego,
 • orientuje się w przedmiocie, historii, metodologii badań psycholingwistycznych,
 • posiada ogólną wiedzę na temat systemu certyfikacji języka polskiego jako obcego.
Umiejętności:

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

 • umie zapoznawać obcokrajowców z deklinacją i koniugacją polską, trudnościami w nauczaniu aspektu oraz problemami semantycznymi,
 • dysponuje umiejętnością wykorzystania w glottodydaktyce językowego polskiego obrazu świata,
 • posiada umiejętność zastosowania wiedzy o  kulturze w glottodydaktyce,
 • potrafi zastosować nabyte kompetencje kulturowe i metodyczne w zawodzie lektora języka polskiego jako obcego,
 • umie na lektoratach języka polskiego rozwijać cztery sprawności językowe: mówienie, rozumienie, czytanie i pisanie,
 • ma umiejętność przekazania wiedzy o kulturze polskiej z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych,
 • potrafi samodzielnie skonstruować własne zadania certyfikatowe.
Kompetencje społeczne – postawy

Po zakończeniu zajęć słuchacz:

 • wykazuje się umiejętnością integracji grupy,
 • posiada umiejętność reagowania na ewentualne konflikty wynikające z różnic międzykulturowych,
 • posiada kompetencje w dziedzinie realioznawstwa i socjokultury,
 • wykazuje się empatią.

Tryb, forma, zakres tematyczny: studia zaoczne, zjazdy co dwa tygodnie (sobota, niedziela);  glottodydaktyka polonistyczna;

Czas trwania:

dwa semestry; 272 godziny;

Sposób oceniania efektów uczenia się:

prace roczne, egzamin końcowy obejmujący zagadnienia metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, pozytywne zaliczenie praktyk zawodowych; testy zaliczeniowe;

Kryteria zaliczenia:

podawane przez wykładowców poszczególnych bloków tematycznych;

Formy weryfikacji efektów kształcenia:

archiwizacja konspektów zajęć, materiałów z praktyk i egzaminu końcowego;

Język wykładowy:

polski

Sposób oceny zajęć przez słuchaczy:

ankieta ewaluacyjna po II semestrze

Warunki rekrutacji na studia:

Kryteria przyjęć:

 1. Preferowane wykształcenie filologiczne – 5 pkt.
 2. Ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych: bdb – 5 pkt, db – 4 pkt, dst – 3 pkt.
 3. Kolejność zgłoszeń
Wymagania stawiane kandydatom na studia:

ukończenie studiów humanistycznych, dobra znajomość gramatyki języka polskiego i wiedzy o kulturze polskiej, znajomość jednego języka obcego (poziom B2); dobra dykcja ;

Sylwetka absolwenta i efekty kształcenia:

Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w kraju i za granicą; ma wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i polskiej kultury.

Krótki opis przedmiotów:

Program Studiów obejmuje 6 bloków tematycznych (A, B, C, D, E, F) w wymiarze 272 godzin oraz dodatkowo 12 godzin praktyk (w tym 6 godzin hospitacji lektoratów i 6 godzin samodzielnego prowadzenia zajęć na wszystkich poziomach nauczania).

Blok A – Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych – 24 godz. wykładów; Celem wykładów jest przedstawienie psychologicznych uwarunkowań nauczania języków obcych. Omówione zostaną podstawowe pojęcia psychologii poznawczej z uwzględnieniem procesów poznawczych oraz scharakteryzowane cechy i warunki rozwoju pamięci ludzkiej z podkreśleniem prawidłowości występujących  w procesie nauki języka obcego. Powyższe procesy analizowane będą z punktu widzenia osoby uczącej się i nauczającej języka polskiego jako obcego. 4 pkt. ECTS

Blok B – Język polski jako obcy – 78 godz. konwersatorium z elementami wykładu; Wykłady skierowane są do polonistów oraz neofilologów z bardzo dobrą znajomością gramatyki polskiej, którzy zaliczyli programowe przedmioty  z zakresu wiedzy o języku. Zasadniczym celem jest przedstawienie tych wiadomości w  sposób przydatny dla lektora, a więc w perspektywie funkcjonalnej. Elementy gramatyki kontrastywnej mają uświadomić nauczycielom najczęstsze trudności, na jakie cudzoziemcy napotykają w czasie przyswajania języka polskiego. 7 pkt. ECTS

Blok C – Wiedza o Polsce, kulturze polskiej i historii Polski – 60 godz. wykładów; Zajęcia z tego przedmiotu obejmują kompendium wiedzy o kulturze polskiej prezentowanej w perspektywie historycznej i współczesnej, co pozwoli cudzoziemcom na jej głębsze zrozumienie. Celem wykładów jest pokazanie osobliwości oraz swoistości i uniwersalizmu kultury polskiej, a także jej roli w kształtowaniu kultury europejskiej. 5 pkt. ECTS

Blok D – Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego – 60 godz. konwersatorium z  elementami wykładu; Celem konwersatorium jest prezentacja dawnych i nowych metod oraz technik efektywnego nauczania języków obcych, w tym języka polskiego jako obcego, a także strategii doskonalenia sprawności komunikacyjnych. Ważnym elementem tego bloku jest zapoznanie słuchaczy z zasadami planowania pracy dydaktycznej w grupach o różnym poziomie znajomości języka oraz przygotowanie właściwych materiałów dydaktycznych zapewniających aktywny udział studentów w zajęciach. I semestr kończy się przygotowaniem wystąpieniem na forum grupy w formie etiudy, czyli krótkiego (kilkuminutowego) fragmentu lekcji poświęconego wyjaśnieniu wylosowanego wcześniej zagadnienia gramatycznego (3 pkt. ECTS). Warsztat lektora koncentruje się na przekazaniu praktycznych informacji istotnych dla lektora rozpoczynającego pracę i dotyczą: obszaru zainteresowania studiami polonistycznymi w świecie, uwarunkowań pracy nauczyciela uczącego języka polskiego jako obcego oraz podstawowych instrumentów tej pracy takich jak podręczniki, materiały audiowizualne i multimedialne, programy nauczania  placówek zajmujących się glottodydaktyką języka polskiego. Omówione zostaną problemy dotyczące promocji języka i kultury polskiej za granicą. Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym (5 pkt. ECTS).  Łącznie: 8 pkt. ECTS.

Blok E – Metodyka nauczania kultury polskiej – 30 godz. wykładów i warsztatów; Cykl obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki nauczania kultury na różnych poziomach znajomości języka jako części programu glottodydaktycznego. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z polskimi i zagranicznymi metodami wprowadzania kontekstu kulturowego do strategii nauczania języka ojczystego jako obcego. Część zajęć zaplanowana jest w formie warsztatów. 4 pkt. ECTS.

Blok F – Testowanie znajomości języka polskiego – 20 godz. wykładów i warsztatów; Celem zajęć jest podanie słuchaczom informacji na temat zasad  testowania znajomości języka polskiego. Podany będzie opis systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jaki obowiązuje w Polsce. Omówiona zostanie działalność Państwowej Komisji ds. Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego. Przedstawione zostaną techniki zdawania egzaminu, typy zadań testowych oraz podręczniki przygotowujące do egzaminu. 2 pkt. ECTS.

Wykładowcy

Mgr Anna Domańska: pracownik Polonicum, wykładowca,  doktorantka, zajęcia lektoratowe na wszystkich poziomach nauczania, członek komisji certyfikatowej; egzaminator Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;

Dr hab. Piotr Garncarek: pracownik Polonicum, adiunkt, autor podręczników glottodydaktycznych, red. nacz. Kwartalnika Polonicum wydawanego przez Polonicum,  członek Rady Koordynacyjnej UW ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego); członek Komisji Językoznawczej zajmującej się obronami rozpraw doktorskich, członek Rady Naukowej Centrum POLONICUM, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia BRISTOL – Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego i Kultury Polskiej; kierownik Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej Polonicum;

Mgr Agnieszka Jastrzębska: wykładowca i lektor języka polskiego w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum” oraz Warszawskiej Szkole Filmowej. Od 14 lat uczy języka polskiego obcokrajowców, w tym przez 7 lat pracowała jako wykładowca i nauczyciel języka polskiego na Ukrainie. Jest współautorem podręcznika do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie„Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz TY!” oraz „Słownika tematycznego polsko–ukraińskiego”. Od wielu lat prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli na Ukrainie. Interesuje się metodykąnauczania jpjo, gramatyką kontrastywną oraz wykorzystaniem gier i zabaw w dydaktyce;

Dr Piotr Kajak: slawista, politolog, kulturoznawca glottodydaktyczny; adiunkt w Centrum Polonicum, członek Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej. Doświadczony nauczyciel akademicki, o bardzo bogatym doświadczeniu międzynarodowym. Egzaminator z ramienia m.in. Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Członek Rady Naukowej Centrum Polonicum, Stowarzyszenia BRISTOL – Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego i Kultury Polskiej. Zainteresowania naukowe – glottodydaktyka; glottodydaktyka kulturowa; nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego; kultura popularna w glottodydaktyce; polska kultura popularna; subkultura hiphopowa; podejście akafanowskie.

Mgr Ewa Kozłowska: pracownik UW, Koordynator ds. praktyk zawodowych Wydziału Polonistyki UW, pracownik Instytutu Polonistyki Stosowanej, członek Rady Naukowej IPS, zainteresowania naukowe – psycholingwistyka;

Dr Maria Kuc: wykładowca w Centrum „Polonicum”, lektoraty języka polskiego w kraju i za granicą. Egzaminator z ramienia Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Rady Koordynacyjnej UW ds. Biegłości Językowej. Językoznawca. Zainteresowania: gramatyka funkcjonalna języka polskiego i semantyka. Współautorka repetytorium gramatycznego dla cudzoziemców Gdybym dobrze znał język polski… Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Stowarzyszenia BRISTOL.

Dr Anna Rabczuk: językoznawczyni i kulturoznawczyni, absolwentka filologii polskiej oraz kulturoznawstwa, adiunkt w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2016-2018 pracowała jako profesor wizytująca na University of Toronto, gdzie pełniła funkcję koordynatorki języka polskiego na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich. Prowadzi zajęcia z  języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania, wieloletnia wykładowczyni i kierownik (w edycji 2015/16) Studium Podyplomowego Glottodydaktyka Polonistyczna na UW. Współpracowała z uniwersytetami na Ukrainie, Islandii, w Niemczech, Szkocji, Francji, Hiszpanii, Austrii i Kanadzie. Zajmuje się socjolingwistyką, akwizycją języka, metodyką nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, a także językiem emocji. Autorka licznych artykułów o tematyce glottodydaktycznej, a także podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego. Prowadzi kanał edukacyjny na platformie YouTube „Polski z Anią”.

Mgr Agnieszka Wronowska: wykładowca, związana z Centrum „Polonicum” od 2010 roku,  absolwentka filologii polskiej, doktorantka. Egzaminator z ramienia Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz Rady Koordynacyjnej UW ds. Biegłości Językowej. Prowadzi zajęcia z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania. Koordynatorka klas szkoły podstawowej i nauczycielka języka polskiego w Międzynarodowej Szkole Europejskiej w Warszawie. Do jej zainteresowań naukowych należą: edukacja dwujęzyczna dzieci i młodzieży oraz wpływ innowacji technologicznych na nauczanie i uczenie się języków obcych;

Dr Justyna Zych: literaturoznawczyni i językoznawczyni, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, absolwentka filologii polskiej oraz filologii romańskiej w ramach MISH na UW, adiunkt w Centrum Polonicum; w latach 2014-2016 visiting professor na University of Toronto; prowadzi wykłady i konwersatoria na temat literatury i kultury polskiej po polsku i po angielsku, zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna” oraz lektoraty języka polskiego jako obcego; autorka monografii L’influence de la psychanalyse sur la critique littéraire en France (1914–1939) oraz licznych artykułów poświęconych literaturze oraz nauczaniu kultur i języków obcych; redaktor naukowy serii „Studia Glottodydaktyczne”; przewodnicząca komisji egzaminacyjnej na egzaminach z języka polskiego jako obcego na UW oraz egzaminatorka akredytowana przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; wykładała na uniwersytetach we Francji, we Włoszech, w Niemczech, na Węgrzech, w Hiszpanii, w Belgii, w Szkocji, w Islandii, w Rosji, w Kanadzie i w Korei Południowej; zainteresowania naukowe: literatura i kultura polska oraz francuska XX i XXI wieku, glottodydaktyka kulturowa, metodyka nauczania języków obcych.

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

 1. Uzyskanie 60 punktów ECTS;
 2. Zaliczenie hospitacji oraz praktyk na wszystkich poziomach nauczania języka polskiego jako obcego; hospitacje na poziomach A, B, C – (po 2 pkt. ECTS) – łącznie 6 pkt. ECTS;  praktyki na poziomach A, B, C – (po 8 pkt. ECTS) – łącznie 24 pkt. ECTS
 3. Egzamin końcowy obejmujący zagadnienia metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i gramatyki funkcjonalnej języka polskiego.

Przewidywana liczba słuchaczy: 36

 

Zasady rekrutacji

Centrum POLONICUM informuje, rekrutacja na studia podyplomowe rozpocznie się 20 maja 2020 r. i będzie trwała do 31 sierpnia br. Przyjętych zostanie maksymalnie 36 słuchaczy. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie następujących kryteriów:

 1. Preferowane wykształcenie filologiczne – 5 pkt.
 2. Ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych: bdb – 5 pkt, db – 4 pkt, dst – 3 pkt.
 3. Kolejność zgłoszeń (zapisanie się na studia w Internetowej Rekrutacji Kandydatów, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, wniesienie opłaty za I sem. studiów)

  Pierwszym krokiem jest rejestracja na stronie Uniwersytetu Warszawskiego w systemie (IRK – Internetowa Rejestracja Kandydatów UW).  Adres strony: irk.oferta.uw.edu.pl

Internetowa Rekrutacja krok po kroku- zapraszamy do obejrzenia spotu na YouTube:

Za kompletne zgłoszenie, które będzie brane pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym, uważamy złożenie:

 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • życiorysu zawodowego
 • podania o przyjęcie na studia
 • zobowiązania do ponoszenia odpłatności za studia.

Podanie, deklarację i życiorys zawodowy drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu. Komplet dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną.

W przypadku nieprzyjęcia na studia lub nieuruchomienia studiów podyplomowych dokumenty zwraca się kandydatowi.

Przyjęcie na studia

Osoby zakwalifikowane w I turze rekrutacji winny uiścić opłatę za I semestr na wskazany numer konta w ciągu 10 dni od otrzymania elektronicznego zawiadomienia o przyjęciu na studia. Termin ostateczny wniesienia opłaty: 20 września 2020 roku. Niewniesienie opłaty w tym terminie jest równoznaczne z  rezygnacją ze studiów. Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683. W treści przelewu proszę podać tylko imię i nazwisko bez podawania celu opłaty. Decyzja o przyjęciu na studia wydawana jest na piśmie po dopełnieniu przez kandydata formalności.

Na prośbę osób zainteresowanych wystawiamy faktury VAT za uczestnictwo w zajęciach na Studiach Podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna”.
W związku z tym prosimy o niezwłoczne poinformowanie biura Centrum Polonicum (lukasz.rongers@uw.edu.pl) o konieczności wystawienia dokumentu. Z powodu przepisów dotyczących prowadzenia księgowości i ewidencjonowania dokumentów finansowych możliwa jest realizacja  tylko tych wniosków o wystawienie faktury, które wpłynęły w dniu dokonania przelewu. 

 

Sylwetka kandydata

Studia Podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” przeznaczone są dla absolwentów polonistyki oraz  innych wydziałów humanistycznych. Ofertę adresujemy do środowiska nauczycieli języka polskiego, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje lub chcą wzbogacić perspektywę nauczania języka macierzystego o nowych uczniów, tj. cudzoziemców. Studia adresowane są również do humanistów, niebędących nauczycielami, ale zainteresowanych poszerzeniem swej wiedzy o umiejętności teoretyczne i metodologiczne z zakresu pracy nauczyciela języka polskiego jako obcego. Oferta jest adresowana do osób pragnących pracować z cudzoziemcami zarówno w kraju, jak również za granicą.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studium powinni spełniać następujące warunki:

 • nienaganna wymowa i dobra dykcja
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie B2
 • predyspozycje do pracy nauczycielskiej
 • wiedza z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego
 • wiedza na temat historii Polski oraz szeroko pojętej kultury polskiej
 • orientacja w bieżących zagadnieniach polityczno-społecznych oraz literacko-kulturowych

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego i kultury polskiej. Absolwenci uzyskują także wiedzę interdyscyplinarną, a tym samym zdobywają bardziej kompleksowe przygotowanie do wykonywanej pracy szczególnie poza granicami Polski.

Studia mają dostarczyć słuchaczom wiedzy z zakresu metodyki  nauczania języka polskiego jako obcego i kultury oraz wyposażyć ich w umiejętność posługiwania się różnymi technikami nauczania w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów duży nacisk kładzie się na zagadnienia kulturowe, których nauczanie jest nieodłącznym elementem lektoratu języka polskiego.

Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego” w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej oraz suplement do dyplomu, który zawiera informacje o wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Kadra

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr Maria Kuc

mkuc@uw.edu.pl

Wykładowcy:
 • mgr Anna Domańska
 • dr hab. Piotr Garncarek
 • mgr Agnieszka Jastrzębska
 • dr Piotr Kajak
 • mgr Ewa Kozłowska
 • dr Maria Kuc
 • mgr Małgorzata Malinowska
 • dr Anna Rabczuk
 • mgr Agnieszka Wronowska
 • dr Justyna Zych

Sekretariat

Krystyna Maliszewska

mgr Agnieszka Pieszko

tel. 022/55-21-530
e-mail: polonicum@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski, Centrum Polonicum
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Siedziba: Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, parter

Informacje i obsługa interesantów:
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-15.00
tel. 022/ 55-21-530

Podczas zjazdów sekretariat czynny w godzinach 8.00-12.30 następujących terminach:

5 października 2018 r. (sobota)

12 października 2018 r. (sobota)

26 października 2018 r. (sobota)

16 listopada 2018 r. (sobota)

30 listopada 2109 r. (sobota)

14 grudnia  2019 r. (sobota)

11 stycznia 2020 r. (sobota)

25 stycznia 2020 r. (sobota)

                1 lutego 2020 r. (sobota)

22 lutego 2020 r. (sobota)

7 marca 2020 r. (sobota)

21 marca 2020 r. (sobota)

4 kwietnia 2019 r. (sobota)

25 kwietnia 2019 r. (sobota)

16 maja 2019 r. (sobota)

23  maja 2019 r. (sobota)

6 czerwca 2019 r. (sobota)

Harmonogram zjazdów

HARMONOGRAM ZJAZDÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA – NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO”

ROK AKADEMICKI 2019/2020

 I SEMESTR

Numer zjazdu Data
I. 5-6 października 2019
II. 12-13 października 2019
III. 26-27 października 2019
IV. 16-17 listopada 2019
V. 30 listopada -1 grudnia 2019
VI. 14-15 grudnia 2019
VII. 11-12 stycznia 2020
VIII. 25-26 stycznia 2020
IX. 1-2 lutego 2020

II SEMESTR

Numer zjazdu Data
X. 22-23 lutego 2020
XI. 7-8 marca 2020
XII. 21-22 marca 2020
XIII. 4-5 kwietnia 2020
XIX. 25-26 kwietnia 2020
XV. 16-17 maja 2020
XVI. 23-24 maja 2020
XVII. 6-7 czerwca 2020

Plan zajęć

STUDIA PODYPLOMOWE

 

GLOTTODYDAKTYKA POLONISTYCZNA – NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

  Rok akademicki 2019/2020

Plan_ I SEMESTR_projekt19_20 (1) pdf

Plan _ II SEMESTR_projekt19_20 pdf

Opłaty

Uniwersytet Warszawski
Centrum „Polonicum”
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Opłata: 4000 zł (2000zł za semestr)

Numer konta:

85 1160 2202 0000 0000 3686 8683

Swift I IBAN:

BIGBPLPW

85

treść opłaty: „imię i nazwisko”

Prosimy nie dopisywać żadnych innych informacji w tytule opłaty.

Opłaty należy wnosić przed rozpoczęciem każdego semestru z góry. W roku akademickim 2019/2020 opłatę za I semestr słuchacze przyjęci w I turze rekrutacji zobowiązani są uiścić do 31 sierpnia 2019r. Słuchacze przyjęci w II turze rekrutacji powinni dokonać opłaty za I semestr do 13 września 2019 r. Opłata za II semestr – do 31 stycznia 2020 r.  Numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683

Na prośbę osób zainteresowanych wystawiamy faktury VAT za uczestnictwo w zajęciach na Studiach Podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna”.
W związku z tym prosimy o niezwłoczne poinformowanie biura Centrum Polonicum (lukasz.rongers@uw.edu.pl) o konieczności wystawienia dokumentu. Z powodu przepisów dotyczących prowadzenia księgowości i ewidencjonowania dokumentów finansowych możliwa jest realizacja  tylko tych wniosków o wystawienie faktury, które wpłynęły w dniu dokonania przelewu.

Biblioteka

Słuchacze Studiów Podyplomowych mogą korzystać z księgozbioru glottodydaktycznego Centrum Polonicum w ograniczonym zakresie w soboty sesyjne od 9.00 do 12.00

Wypożyczanie książek odbywa się za pośrednictwem sekretariatu (zamówienia przyjmowane via e-mail).

Słuchacze Studiów Podyplomowych mogą korzystać z księgozbioru BUW na podstawie karty słuchacza na zasadach określonych regulaminem wypożyczalni.

Słuchacze nie mogą wypożyczać książek z bibliotek instytutów Wydziału Polonistyki. Mogą natomiast korzystać z czytelni.

Księgozbiór

Biblioteka Polonicum

Harmonogram zjazdów

Harmonogram zjazdów na Studiach Podyplomowych „Glottodydaktyka polonistyczna- nauczanie języka polskiego jako obcego” w roku 2020/2021.

 

I.  3 – 4. października 2020

II.  24 – 25. października 2020

III.  14 – 15. listopada 2020

IV.  21 – 22. listopada 2020

V.  5 – 6. grudnia 2020

VI.  12 – 13. grudnia 2020

VII.  9 – 10. stycznia 2021

VIII.  16 – 17. stycznia 2021

IX.  6 – 7. lutego 2021

 

II semestr

X. 27 – 28. luty 2021

XI. 13 – 14. marca 2021

XII. 27 – 28. marca 2021

XIII.  10 – 11. kwietnia 2021

XIV.  24 – 25. kwietnia 2021

XV.  15 – 16. maja 2021

XVI.  29 – 30. maja 2021

XVII.  12 – 13. czerwca 2021

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ