• dr Magdalena Stasieczek-Górna
  • Wykładowca
  • m.stasieczek@uw.edu.pl

Zainteresowania

  • glottodydaktyka;
  • składnia współczesnego języka polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem składni szyku);
  • gramatyka funkcjonalna języka polskiego;
  • nowe technologie w nauczaniu języków obcych;
  • językoznawstwo slawistyczne.

Dydaktyka

  • lektoraty języka polskiego jako obcego.
  • konwersatorium Język polski jako obcy na studiach podyplomowych Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego.

Plan zajęć i USOS

Wykształcenie

2016 – obrona pracy doktorskiej „Problemy szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Implikacje glottodydaktyczne”.

2008-2013 – studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki, Uniwersytet Warszawski;

2006-2007 – specjalizacja zawodowa, Uniwersytet Warszawski, Centrum „Polonicum” – glottodydaktyka polonistyczna;

2007 – magisterium, Uniwersytet Warszawski – filologia słowiańska;

2005 – magisterium, Uniwersytet Warszawski – dziennikarstwo.

Doświadczenie międzynarodowe

stypendystka Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej GFPS-Polska (2001 r.) oraz Rządu Republiki Czeskiej (2006 r.); prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Wiedeńskim; prowadziła warsztaty dla nauczycieli języka polskiego w Dniepropietrowsku i Rostowie nad Donem; od 2009 r. co roku prowadzi zajęcia na Letnim Kolegium Polsko-Austriackim.

Członkostwo

Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury i Języka Polskiego jako Obcego.

Publikacje

Publikacje

Artykuły naukowe:

Jak mówimy o kobiecie?, „Kwartalnik Polonicum” 2009, nr 8, s. 19-21.

Elementy edukacji medialnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa 2010, s. 253-259.

Błędy szyku zdania popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego, [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego 3; Acta Universitatis Lodziensis; Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Łódź 2011, s. 295-302.

Zastosowanie narzędzia „Wiki” w nauczaniu jpjo, [w:] Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa 2012, s. 167-172.

recenzja: Przemysław E. Gębal, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków 2010, „Poradnik Językowy” 2012, z. 4, s. 94‑98.

recenzja: Anna Seretny, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków 2011, „Poradnik Językowy” 2012, z. 7, s. 115-120.

Tandemowe nauczanie języków obcych – doświadczenia, wnioski i przykłady zadań, [w:] Edukacja Międzykulturowa; Forum Glottodydaktyczne; Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Warszawa 2013, s. 266-276; (współautor: Marta Skura).

recenzja: Odkrywamy język polski Liliany Madelskiej, „Kwartalnik Polonicum” 2014, nr 15, s. 50-51 (współautor: Marta Skura).

Gdzie się znajduje się? Kilka uwag o pozycji cząstki się w zdaniu, „Kwartalnik Polonicum” 2014, nr 17, s. 21-23.

Czego o szyku wyrazów nie uczą podręczniki do języka polskiego jako obcego, [w:] Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność. Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, red. I. Bundza, J. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Śliwiński, Kijów 2015, s. 457-466.

Status problematyki szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Kwartalnik Polonicum” 2017, nr 24, s. 24-30.

Sprawozdania:

Sprawozdanie z konferencji „Edukacja dziecka cudzoziemskiego”, „Kwartalnik Polonicum” 2016, nr 23, s. 39-41 (współautor: Justyna Zych)

Podręczniki (współautorstwo):

E-book do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A, Warszawa 2016 (współautorzy: A. Domańska, P. Kajak, K. Kołak, A. Rabczuk)

A to polski właśnie! Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie. Cz. 1, Warszawa 2016 (współautorzy: P. Garncarek, A. Rabczuk, M. Skura, A. Święcka, N. Yaumen)

A to polski właśnie! Podręcznik do nauki języka polskiego dla młodzieży polskiej na Wschodzie. Cz. 2, Warszawa 2016 (współautorzy: P. Garncarek, A. Rabczuk, M. Skura, A. Święcka, N. Yaumen)

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ