• dr Magdalena Stasieczek-Górna
  • Wykładowca
  • m.stasieczek@uw.edu.pl

Zainteresowania

glottodydaktyka; składnia współczesnego języka polskiego (ze szczególnym uwzględnieniem składni szyku); nowe technologie w nauczaniu języków obcych; językoznawstwo slawistyczne; muzyka popularna.

Prowadzone zajęcia

Lektoraty języka polskiego jako obcego;

Warsztaty pt. „Język polski i kultura polska w muzyce polularnej”.

Plan zajęć i USOS

Wykształcenie

2008-2013 – studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki, Uniwersytet Warszawski;

2006-2007 – specjalizacja zawodowa, Uniwersytet Warszawski, Centrum „Polonicum” – glottodydaktyka polonistyczna;

2007 – magisterium, Uniwersytet Warszawski – filologia słowiańska;

2005 – magisterium, Uniwersytet Warszawski– dziennikarstwo.

2016 – obrona pracy doktorskiej, Uniwersytet Warszawski, tytuł pracy „Problemy szyku wyrazów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Implikacje glottodydaktyczne”.

Doświadczenie międzynarodowe

stypendystka Stowarzyszenia Naukowo-Kulturalnego w Europie Środkowej i Wschodniej GFPS-Polska (2001 r.) oraz Rządu Republiki Czeskiej (2006 r.); prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Wiedeńskim; prowadziła warsztaty dla nauczycieli języka polskiego w Dniepropietrowsku i Rostowie nad Donem; od 2009 r. co roku prowadzi zajęcia na Letnim Kolegium Polsko-Austriackim.

Członkostwo

Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury i Języka Polskiego jako Obcego.

Publikacje

Publikacje

Jak mówimy o kobiecie?, „Kwartalnik Polonicum” 2009, nr 8, s. 19-21.

Elementy edukacji medialnej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, A. Zieniewicz, Warszawa 2010, s. 253-259.

Błędy szyku zdania popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego, [w:] Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego 3; Acta Universitatis Lodziensis; Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, red. B. Grochala, M. Wojenka-Karasek, Łódź 2011, s. 295-302.

Zastosowanie narzędzia „Wiki” w nauczaniu jpjo, [w:] Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. P. Garncarek, P. Kajak, Warszawa 2012, s. 167-172.

recenzja: Przemysław E. Gębal, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków 2010, „Poradnik Językowy” 2012, z. 4, s. 94‑98.

recenzja: Anna Seretny, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych, Kraków 2011, „Poradnik Językowy” 2012, z. 7, s. 115-120.

Tandemowe nauczanie języków obcych – doświadczenia, wnioski i przykłady zadań, [w:] Edukacja Międzykulturowa; Forum Glottodydaktyczne; Materiały z Konferencji Naukowej, red. A. Rabczuk, Warszawa 2013, s. 266-276; (współautor: Marta Skura).

recenzja: Odkrywamy język polski Liliany Madelskiej, „Kwartalnik Polonicum” 2014, nr 15, s. 50-51 (współautor: Marta Skura).

Gdzie się znajduje się? Kilka uwag o pozycji cząstki się w zdaniu, „Kwartalnik Polonicum” 2014, nr 17, s. 21-23.

USOS
Aktualności
Rekrutacja
Kalendarium
Wykładowcy
FAQ