Glottodidactics seminars

Glottodidactics seminars

On behalf of the Chair of the Scientific Board of Polonicum, Prof. Dr. hab. Andrzej Zieniewicz, and the Director of our Centre, Prof. Dr. hab. Grzegorz Leszczyński, we would like to invite you to a series of glottodidactics seminars in Polonicum.

 

Information on seminars in the academic year 2022/2023: TBA

 

 

The following meetings have taken place so far (the English title in brackets is for reference):

 

April 22, 2022 – Mgr Katarzyna Žák-Caplot, Nauczanie jpjo w przestrzeni muzealnej [Teaching PFL in the Museum]

Mgr Olga Osińska, Afazja a twórczość literacka [Aphasia vs. Literary Output]

March 25, 2022 – Dr. hab. Elżbieta Kaczmarska, Lingwistyka korpusowa w glottodydaktyce

February 25, 2022 – Mgr Kamila Dembińska, Kształcenie lektorów jpjo wobec wyzwań współczesności [Contemporary Challenges of Educating PFL Teachers]

January 28, 2022 – Dr. Beata Jędryka, O metodyce nauczania języka odziedziczonego [Teaching a Heritage Language]

April 23, 2021 – Prof. dr. hab. Paweł Rodak, Z doświadczeń nauczania literatury i kultury polskiej na Sorbonie (Sorbonne Université) [On Experience of Teaching Polish Literature and Culture at the Sorbonne University]

March 26, 2021 – Dr. Justyna Zych, Współczesna literatura polska jako narzędzie do budowania dialogu międzykulturowego na zajęciach języka polskiego jako obcego [Contemporary Polish Literature as a Tool to Build Intercultural Dialogue during Polish as a Foreign Language Class]

February 26, 2021 – Prof. dr. hab. Elżbieta Sękowska, Badania językowo-kulturowe a kształcenie kompetencji międzykulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego [Linguacultural Research versus Developing Intercultural Competence in Teaching Polish as a Foreign Language]

February 21, 2020 – Mgr Agnieszka Jastrzębska, Mierzenie efektywności gier i zabaw na zajęciach jpjo [Measuring the effectiveness of games and plays during the classes of Polish as a foreign language].

Mgr Małgorzata Malinowska, Pejzaż językowy ulic Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat [Linguistic Landscape of Krakowskie Przedmieście and Nowy Świat streets].

January 10, 2020 – Mgr Barbara Łukaszewicz, Wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej [Expression of negative emotions in Polish glottodidactics practice].

May 24, 2019 – Dr. Justyna Zych, Literackie wizerunki Inności kulturowej w polskich powieściach
współczesnych [Literary Images of Cultural Otherness in Contemporary Polish Novels]

April 26, 2019 – Mgr Agnieszka Jasińska, Dr Piotr Kajak and special guests, Promocja języka polskiego i kultury polskiej w Chinach [Promoting Polish language and culture in China]

April 5, 2019 – Dr. Anna Rabczuk, Kulturowa (nie)przetłumaczalność emocji w języku [Cultural (un-)translatability of emotions in language]

February 22, 2019 – Dr. Marta Skura, Błąd w języku polskim jako ojczystym, obcym i dziedziczonym [Mistake in Polish as a native, foreign and inherited language].

Dr. Joanna Prędota, Preferencje uczących się JPJO w zakresie stosowanych metod i technik dydaktycznych – prezentacja wyników badań [Preferences of learners of Polish as a foreign language in relation to the applied didactic methods and techniques – presentation of research results].

January 11, 2019 – Mgr Agnieszka Jastrzębska, Gry i zabawy polisensoryczne w nauczaniu jpjo osób dorosłych [Polysensory games and plays in teaching Polish as a foreign language to adults].

Mgr Maria Kuc, Wyrażanie lokalizacji dynamicznej we współczesnej polszczyźnie [Expressing the dynamic location in the contemporary Polish language].

May 25, 2018 – Dr. hab. Piotr Garncarek, Modelowanie kulturowo-przestrzenne w nauczaniu języka polskiego jako obcego [Cultural and spatial modeling in teaching Polish as a foreign language].

April 20, 2018 – Dr. Piotr Kajak, Język polski jako narzędzie dyplomacji publicznej [Polish language as a tool of public diplomacy].

March 16, 2018 – Dr. Wojciech Hofmański, Adam Mickiewicz University, Słowiańska komunikatywność międzyjęzykowa  inklinacje glottodydaktyczne [Slavic inter-language communicativeness  glottodidactic inclinations].

March 2, 2018  – Mgr Agnieszka Wronowska, Wpływ innowacji technologicznych na zmianę profilu zawodowego nauczyciela języka polskiego jako obcego [Influence of technological innovations on the change of professional profile of a teacher of Polish as a foreign language].