Studia podyplomowe

Informacje ogólne


Studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego
w Centrum Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

ROZPOCZNIE SIĘ 1 CZERWCA 2024 R.  

I POTRWA DO 30 WRZEŚNIA 2024 R.

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

 • Nazwa studiów: Studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego w Centrum Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Podstawy prawne: art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim
 • Organizator: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum 00-927 Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28 tel. (22) 55 21 533,  (22) 55 21 530, e-mail: polonicum@uw.edu.pl
 • Kierowniczka studiów podyplomowych: dr Justyna Zych
 • Adresowane do: absolwentek i absolwentów filologii polskiej oraz filologii obcych, którzy wykazują się doskonałą znajomością gramatyki języka polskiego i kultury polskiej.
 • Cele i zadania: przygotowanie do wykonywania zawodu lektorki/lektora języka polskiego jako obcego oraz wykładowczyni/wykładowcy kultury polskiej dla cudzoziemców w kraju i za granicą.
 • Tryb studiów: zaoczny (sesje sobotnio-niedzielne)
 • Czas trwania: dwa semestry
 • Limit  przyjęć: 40 osób
 • Koszt uczestnictwa: 4 950  zł za dwa semestry
 • Uwaga! W roku akademickim 2024/2025 studia odbędą się w trybie hybrydowym. Osiem zjazdów zostanie przeprowadzonaych stacjonarnie na Uniwersytecie Warszawskim, a sześć zjazdów  – online. Jeżeli zajęcia w sali nie będą możliwe ze względu na sytuację pandemiczną, wszystkie zjazdy zostaną zorganizowane w trybie zdalnym. 
 • Wymagane dokumenty:

Obywatelki i obywatele Polski:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (dostępne w systemie IRK);
 • życiorys zawodowy (dostępny w systemie IRK);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów filologicznych I lub II stopnia (filologia polska lub filologia obca);
 • zobowiązanie do ponoszenia płatności za studia podyplomowe (dostępne w systemie IRK).

Cudzoziemki i cudzoziemcy:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (dostępne w systemie IRK);
 • życiorys zawodowy (dostępny w systemie IRK);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów filologicznych I lub II stopnia (filologia polska lub filologia obca);
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 uzyskany po zdaniu egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego (kopia certyfikatu);
 • zobowiązanie do ponoszenia płatności za studia podyplomowe (dostępne w systemie IRK).

 

 • Program zajęć: obejmuje 6 bloków tematycznych (A, B, C, D, E, F) oraz praktyki (hospitacje i lektoraty do samodzielnego przeprowadzenia na różnych poziomach nauczania).
 • Formy zaliczenia: Wszystkie bloki programowe kończą się zaliczeniem w formie egzaminu lub pracy pisemnej. Do uzyskania świadectwa niezbędne jest również zaliczenie hospitacji oraz praktyk.

Zasady dotyczące opłat: Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie po uiszczeniu opłaty za studia. Opłata za semestr wynosi 2 475 zł (4 950 zł za cały rok). Opłaty należy wnosić przed rozpoczęciem każdego semestru z góry. Nie ma możliwości rozłożenia należności za studia na więcej niż dwie raty. Wpłat prosimy dokonywać na numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683. W treści przelewu proszę podać tylko imię i nazwisko (bez podawania celu opłaty).
Na prośbę osób zainteresowanych wystawiamy faktury VAT za uczestnictwo w zajęciach na studiach podyplomowych Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego.

Z powodu przepisów dotyczących ewidencjonowania dokumentów finansowych możliwa jest realizacja tylko tych wniosków o wystawienie faktury, które wpłynęły w dniu dokonania przelewu. W związku z tym prosimy o  poinformowanie biura Centrum Polonicum o konieczności wystawienia faktury w dniu dokonania przelewu.

Jeżeli Państwa uczestnictwo w studiach podyplomowych finansuje albo współfinansuje jakaś instytucja lub firma, prosimy o poinformowanie o tym fakcie sekretariatu Centrum Polonicum przed dokonaniem opłaty za studia.

Faktura VAT na firmę bądź instytucję może zostać wystawiona wyłącznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie studiów. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Atuty studiów w Centrum Polonicum

 • doświadczeni wykładowcy i wykładowczynie od lat prowadzący zajęcia językowe i kulturowe z cudzoziemcami w kraju i za granicą oraz badania naukowe z zakresu glottodydaktyki polonistycznej;
 • kompleksowy i nowoczesny program zajęć, uwzględniający takie aktualne zagadnienia, jak np.: nauczanie online, e-learning i blended learning, komunikacja międzykulturowa, mediacja w nauczaniu języków obcych, egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego czy promocja polszczyzny w świecie;
 • wiele zajęć o charakterze praktycznym i warsztatowym;
 • możliwość odbycia praktyk w Centrum Polonicum, które od 1956 r. prowadzi lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców z całego świata;
 • solidne przygotowanie do wykonywania zawodu lektorki/lektora języka polskiego jako obcego.

Co daje świadectwo ukończenia studiów?

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie glottodydaktyki polonistycznej jest wymagane:

 • przez większość państwowych i prywatnych placówek edukacyjnych zatrudniających lektorów języka polskiego jako obcego;
 • w programie Lektorzy prowadzonym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (delegowanie lektorów do ośrodków zagranicznych w celu nauczania języka polskiego jako obcego)*;
 • w naborze kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, prowadzonym przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego*.

* Konieczne jest również ukończenie studiów magisterskich w zakresie filologii polskiej lub neofilologii oraz doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Program studiów w roku akademickim 2024/2025

Nazwa studiów:

Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego (Teaching Polish as a Foreign Language)

 • Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych; dyscyplina naukowa – językoznawstwo
 • Cel, zakładane efekty uczenia się: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczycielki /nauczyciela języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą. Absolwentka /absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców języka polskiego, jak i kultury polskiej.
Wiedza

Po zakończeniu zajęć słuchaczka / słuchacz:

 • zna różne metody, techniki i strategie nauczania języków obcych,
 • zdobywa niezbędne wiadomości z zakresu gramatyki funkcjonalnej języka polskiego,
 • uzyskuje obszerną wiedzę na temat kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii, literatury i filmu,
 • orientuje się psychologicznych uwarunkowaniach procesu uczenia się języka obcego,
 • zna państwowy system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego.
Umiejętności

Po zakończeniu zajęć słuchaczka / słuchacz:

 • umie przygotować konspekt lekcji i zaplanować proces dydaktyczny,
 • potrafi właściwie wybrać metody, podręczniki i materiały dydaktyczne adekwatne do poziomu znajomości języka polskiego,
 • jest w stanie samodzielnie skonstruować atrakcyjne ćwiczenia na podstawie materiałów autentycznych,
 • potrafi umiejętnie łączyć treści językowe i kulturowe w procesie nauczania języka polskiego jako obcego,
 • umie testować i oceniać znajmość języka polskiego jako obcego.
Postawy

Po zakończeniu zajęć słuchaczka / słuchacz:

 • umie zintegrować grupę i stworzyć przyjazną atmosferę na zajęciach,
 • potrafi zapobiegać nieporozumieniom wynikającym z różnic międzykulturowych i reagować na ewentualne konflikty na tym tle,
 • wykazuje się ciekawością, otwartością i szacunkiem wobec innych kultur,
 • zachęca i motywuje studentów do nauki języka polskiego i poznawania kultury polskiej,
 • jest świadoma / świadomy swojej roli ambasadorki / ambasadora kultury polskiej.

Tryb, forma: studia zaoczne, zjazdy co ok. dwa tygodnie (sobota, niedziela); połowa zjazdów stacjonarnych, połowa zdalnych

Czas trwania: dwa semestry; 256 godz. + 30 godz. praktyk

Sposób oceniania efektów uczenia się: prace roczne, prezentacje fragmentów lekcji, egzaminy końcowe, praktyki zawodowe

Język wykładowy: polski

Sposób oceny zajęć przez słuchaczki i słuchaczy: ankieta ewaluacyjna po drugim semestrze

Efekty kształcenia: Absolwentka/absolwent ma kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczycielki/nauczyciela języka polskiego w kraju i za granicą; uzyskuje wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i kultury polskiej.

Krótki opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje 6 bloków tematycznych (A, B, C, D, E, F) w wymiarze 256 godzin oraz dodatkowo 30 godzin praktyk  – w tym 24 godz. hospitacji lektoratów (10 pkt. ETCS) i 6 godz. samodzielnego prowadzenia zajęć na wszystkich poziomach nauczania – początkującym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym (20 pkt. ETCS).

Blok AWarsztat lektorki/lektora 24 godz. warsztatów. Zajęcia te mają umożliwić uczestniczkom/uczestnikom poznanie i ćwiczenie praktycznych aspektów pracy lektorki/lektora języka polskiego jako obcego. Przedmiot ten uwzględniać będzie takie zagadnienia, jak m.in. mówienie po polsku w grupach początkujących bez użycia języka pośredniczącego, różne formy pracy na zajęciach językowych (w parach, w grupach, na forum), wykorzystywanie tablicy na zajęciach, metody aktywizowania grupy, aplikacje i materiały online przydatne w nauczaniu języka, prowadzenie zajęć zdalnych, gry i zabawy językowe, tworzenie w grupie atmosfery sprzyjającej nauce, prowadzenie zajęć w grupach zróżnicowanych co do poziomu biegłości językowej. Zaliczenie: prace domowe. 3 pkt. ECTS

Blok BJęzyk polski jako obcy (gramatyka funkcjonalna) 70 godz. Konwersatorium z elementami wykładu. Celem zajęć jest przedstawienie gramatyki opisowej języka polskiego w sposób przydatny dla nauczycieli polszczyzny jako języka obcego, a więc w perspektywie funkcjonalnej. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia szczególnie trudne dla cudzoziemców, tj. deklinacja, aspekt czasownika czy wymowa. Elementy gramatyki kontrastywnej mają za zadanie wyjaśnić, z czego wynikają najczęstsze błędy i interferencje popełniane przez obcokrajowców w procesie przyswajania języka polskiego. Zaliczenie: kolokwium oraz egzamin pisemny. 7 pkt. ECTS

Blok CKultura polska w perspektywie glottodydaktycznej66 godz. konwersatoriów z elementami wykładu i warsztatów. Zajęcia stanowią kompendium wiedzy o kulturze polskiej, prezentowanej w perspektywie historycznej i współczesnej pod kątem nauczania cudzoziemców. Obejmują takie zagadnienia, jak: historia Polski, literatura polska, kino polskie, sztuka polska, krajoznawstwo i socjoznawstwo. Ważną część tego bloku stanowią elementy treningu międzykulturowego, którego zadaniem jest uświadomienie uczestniczkom/uczestnikom studiów, jak ważne w pracy lektorki/lektora są wiedza o kulturach reprezentowanych przez cudzoziemców uczących się polszczyzny oraz dialog międzykulturowy. Zaliczenie: pisemna praca roczna. 7 pkt. ECTS

Blok DMetodyka nauczania języka polskiego jako obcego56 godz. konwersatorium z elementami wykładu. Celem zajęć jest prezentacja metod oraz technik efektywnego rozwijania kompetencji i sprawności językowych (słownictwo, gramatyka, słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie, pisanie) na różnych poziomach biegłości językowej. Nacisk położony zostanie na najnowsze tendencje w metodyce języków obcych, tj. podejście działaniowe, podejście interkulturowe czy mediacja. Ważnym elementem tego bloku jest zapoznanie słuchaczek/słuchaczy z zasadami planowania pracy dydaktycznej oraz przygotowywania konspektów lekcji i materiałów dydaktycznych, a także z różnymi stylami kierowania grupą w procesie dydaktycznym. Zaliczenie: prezentacja etiudy dydaktycznej (fragmentu lekcji) oraz egzamin pisemny. 7 pkt. ECTS

Blok ENauczanie języka polskiego jako obcego w Polsce i za granicą  20 godz. konwersatorium. Zajęcia mają na celu przybliżyć słuchaczkom/słuchaczom studiów instytucjonalny aspekt nauczania polszczyzny w Polsce i za granicą, w tym zwłaszcza najważniejsze stowarzyszenia i konferencje glottodydaktyków polonistycznych, działalność polonistyk zagranicznych i program „Lektorzy” prowadzony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Umożliwi to uczestniczkom/uczestnikom studiów poznanie aktualnych realiów nauczania języka polskiego jako obcego i możliwości zawodowych z nim związanych. Zaliczenie: test. 3 pkt. ECTS

Blok FTestowanie znajomości języka polskiego jako obcego 20 godz. wykładów i warsztatów. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczek/słuchaczy z zasadami diagnozowania i testowania znajomości języka polskiego oraz z różnymi rodzajami ćwiczeń sprawdzających opanowanie poszczególnych sprawności językowych. Zaprezentowany zostanie system państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.  Przedstawione zostaną poszczególne części egzaminu, typy zadań testowych oraz podręczniki przygotowujące do egzaminu. Zaliczenie: test. 3 pkt. ECTS

 

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

 1. Uzyskanie 60 punktów ECTS.
 2. Zdanie wszystkich egzaminów i testów oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych.
 3. Zaliczenie hospitacji oraz praktyk na wszystkich poziomach nauczania języka polskiego jako obcego.

Przewidywana liczba słuchaczek i słuchaczy: 40

Zasady rekrutacji

Liczy się kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona.

Żeby przystąpić do rekrutacji, należy zarejestrować się na stronie Uniwersytetu Warszawskiego w systemie IRK  (Internetowa Rekrutacja Kandydatów UW), zamieścić w systemie wymagane dokumenty oraz uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

Adres strony: IRK

Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym omawiającym ścieżkę rekrutacji na studia – od założenia konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW po złożenie wymaganych dokumentów.

Link do filmu znajdą Państwo tutaj.

Sylwetka kandydatki/kandydata

Studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla absolwentek i absolwentów polonistyki oraz filologii obcych. Ofertę kierujemy szczególnie do środowiska nauczycielek i nauczycieli języka polskiego, którzy planują zająć się nauczaniem polszczyzny cudzoziemców. Studia są przeznaczone dla osób chcących pracować z obcokrajowcami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kandydatki i kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni spełniać następujące warunki:

 • nienaganna wymowa i dobra dykcja;
 • bezbłędne posługiwanie się polszczyzną w mowie i piśmie;
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie B2;
 • predyspozycje do pracy nauczycielskiej;
 • wiedza z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego;
 • wiedza na temat historii Polski oraz szeroko pojętej kultury polskiej;
 • orientacja w bieżących zagadnieniach polityczno-społecznych oraz literacko-kulturowych.
 • Uwaga! Osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, muszą wykazać się zdanym państwowym egzaminem certyfikatowym z języka polskiego na poziomie C1.

Sylwetka absolwentki/absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwentki/absolwenci mają kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczycielki/nauczyciela języka polskiego jako obcego. Oprócz wiedzy metodycznej zdobywają także wiedzę interdyscyplinarną – obejmującą takie dziedziny, jak m.in. literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia Polski, gramatyka funkcjonalna, komunikacja międzykulturowa, psycholingwistyka, socjolingwistyka, pedeutologia – a tym samym uzyskują kompleksowe przygotowanie do wykonywania tego zawodu, szczególnie poza granicami Polski.

Absolwentki i absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej, które zawiera informacje o wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz ocenę końcową, będącą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów i praktyk.

Studia w roku akademickim 2023/2024

PLAN ZAJĘĆ – I SEMESTR – 2023/2024

PLAN ZAJĘĆ – II SEMESTR – 2023/2024

Harmonogram zjazdów na studiach podyplomowych – XVII edycja – rok akademicki 2023/2024

X DATA FORMA ZJAZDU
                                                                   SEMESTR ZIMOWY
1. 14–15 października 2023 r. stacjonarny
2. 28–29 października 2023 r. zdalny
3. 18–19 listopada 2023 r. stacjonarny
4. 2–3 grudnia 2023 r. stacjonarny
5. 16–17 grudnia 2023 r. zdalny
6. 13–14 stycznia 2024 r. zdalny
7. 3–4 lutego 2024 r. zdalny
SEMESTR LETNI
8. 24–25 lutego 2024 r. stacjonarny
9. 9–10 marca 2024 r. zdalny
10. 13–14 kwietnia 2024 r. stacjonarny
11. 27–28 kwietnia 2024 r. zdalny
12. 25–26 maja 2024 r. stacjonarny
13. 8–9 czerwca 2024 r. stacjonarny
14. 22–23 czerwca 2024 r. stacjonarny

Wykładowczynie i wykładowcy:

 • mgr Agnieszka Jasińska
 • mgr Agnieszka Jastrzębska
 • dr Piotr Kajak
 • mgr Katarzyna Kołak-Danyi
 • dr Maria Kuc
 • mgr Małgorzata Malinowska
 • dr Paulina Potasińska
 • dr Aleksandra Święcka
 • dr Justyna Zych
 • mgr Katarzyna Žák-Caplot

Biblioteka

Słuchaczki i słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać z księgozbioru glottodydaktycznego Centrum Polonicum po umówieniu się na konkretny termin z pracownikami sekretariatu via e-mail.

Wypożyczanie książek odbywa się za pośrednictwem sekretariatu (zamówienia przyjmowane via e-mail).

Biblioteka Centrum Polonicum

Słuchaczki i słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać z księgozbioru BUW na zasadach określonych regulaminem wypożyczalni.

Słuchaczki i słuchacze nie mogą wypożyczać książek z bibliotek instytutów Wydziału Polonistyki. Mogą natomiast korzystać z czytelni.

Sekretariat

mgr Paweł Smulski: pawel.smulski@uw.edu.pl

mgr Michał Malinowski: michal.malinowski92@uw.edu.pl

Informacje oraz obsługa interesantek i interesantów:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00–15.00

tel. (022) 55–21–533
e-mail ogólny: polonicum@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski, Centrum Polonicum
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Siedziba: Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, parter