stanowisko

adiunkt

pracownik badawczo-dydaktyczny

informacje dodatkowe

* redaktor naczelny „Kwartalnika Polonicum”
* członek Rady Wydziału Polonistyki
* członek Rady Naukowej Polonicum
* członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady
Języka Polskiego przy Prezydium PAN
* członek Komisji Językoznawczej II na Wydziale Polonistyki
* redaktor językowy „Przeglądu Wschodniego”, kwartalnika
wydawanego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego.

 

dyscyplina naukowa

Językoznawstwo

(ORCID 0000-0002-7664-7535)

zakres prac badawczych

* glottodydaktyka kulturowa
* antropologia słowa
* etnolingwistyka
* metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

wykształcenie

* 2009 – doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
* 1991 – doktor nauk humanistycznych, Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego (promotor: prof. dr hab.
Stanisław Siekierski)
* 1985 – magister, Wydział Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

* Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – ekspert
* Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” – organizator
warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego na
Wschodzie
* Stowarzyszenie „Wspólnota polska” – wyjazdowe warsztaty
metodyczne dla nauczycieli (Drohobycz, Grodno, Mińsk,
Budapeszt, Charków, Poczdam)

aktywność międzynarodowa

* współpraca i cykliczne zajęcia na ukraińskich państwowych
uczelniach w: Łucku, Ostrogu, Charkowie, Lwowie, Kamieńcu
Podolskim.
* współpraca z Uniwersytetem Wiedeńskim, wykłady i
lektoraty na Kolegium Polsko-Austriackim.

zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/21

* lektoraty języka polskiego jako obcego na poziomie C2
* wykład Historia kultury polskiej XX wieku dla studentów
Polonicum
*studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna

członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

* członek założyciel Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i
Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego i
Kultury Polskiej.
* członek Rady Programowej „Acta Universitatis Lodziensis –
Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”
* członek Rady Programowej pisma „Типологiя та функцiï
мовних одиниць”; wydawanego przez Fakultet Filologiczny
Uniwersytetu Wschodniosłowiańskiego im. Lesi Ukrainki w
Łucku.
* członek Rady Metodycznej strony internetowej „Pomysł na
polski”. (we współpracy z Polską Macierzą Szkolną w Grodnie).

nagrody

* odznaczony Złotym Orderem im. Lesi Ukrainki przez Senat
Wschodniosłowiańskiego Uniwersytetu Państwowego w Łucku
na Ukrainie, za naukowy wkład w rozwój tej uczelni (2014).

najważniejsze publikacje

* monografie książkowe

1. Świat języka polskiego oczami cudzoziemców, Warszawa
1997.
2. Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako
obcego, Warszawa 2006.

* artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach (po 2013 r.,
m.in.:)

1. Polacy mniej znani. Elementy biograficzne w nauczaniu
języka polskiego jako obcego, w: red. E. Kubicka, M. Berent, A.
Walkiewicz Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego
jako obcego V, Toruń 2020.
2. Białoruskie i ukraińskie identyfikacje kultury polskiej , w:
Postscriptum polonistyczne, Katowice 2019/ 2 (24).
3. Nauczanie dzieci języków obcych w kontekście akwizycji
pierwszego języka, w: Postscriptum polonistyczne, Katowice
2018/ 2 (24).
4. Jak liczą Polacy – lingwakulturowe aspekty gramatyki
opisowej i historycznej liczebnika , w: Acta Universitatis
Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, Łódź
25/2018.
5. Zmiana wizerunku mężczyzny w przestrzeni lingwakulturowej
w: Język a kultura, Acta Universitatis Wratislavensis, Wrocław 26/2016.
6. Trudne dziedzictwo czy dziedziczna trudność – o tym, jak
wspólna historia przeszkadza w procesie glottodydaktycznym,
w: red. Ałła Krawczuk, Język polski i polonistyka w Europie
Wschodniej, Lwów 2016,
7. Zapomniana droga – od języka ojczystego do
wielojęzyczności , w: red. E. Awramiuk, M. Karolczuk, Z
problemów kształcenia językowego VI, Białystok 2016.
8. Język i glottodydaktyka w studiach kulturoznawczych, w:
red. A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-
Wiktorowicz, Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka
polskiego jako obcego, Poznań 2014.
9. Czy potrzebujemy nowej definicji języka dla potrzeb
glottodydaktycznych? w: Acta Universitatis Lodziensis.
Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, Łódź 20/2014.
10. Martin Heidegger – hermeneutyka, język, glottodydaktyka ,
w: Sapientia ars Vivendi (Księga Jubileuszowa ofiarowana
Profesor Annie Dąbrowskiej), Wrocław 2013.

* redakcja naukowa tomów zbiorowych

1. redaktor : Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej
kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa 2005.
2. współredaktor: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego
jako obcego (z Piotrem Kajakiem i Andrzejem Zieniewiczem,
Warszawa 2010.
3. współautor: Kultura popularna w nauczaniu języka
polskiego jako obcego (z Piotrem Kajakiem), Warszawa 2012.

* podręczniki

1. autor: Czas na czasownik, 2001, Kraków
2. autor: Nie licz na liczebnik, 2009, Warszawa
3. współautor: A to polski właśnie (z Anną Rabczuk, Martą
Skurą, Magdaleną Stasieczek-Górną, Aleksandrą Święcką,
Natalią Yaumen), 2016, Warszawa.

dr hab. Piotr Garncarek

adiunkt

22 55 21 530

p.garncarek@uw.edu.pl