Glottodydaktyka polonistyczna w praktyce

Shadowing, czyli bądź jak cień

Shadowing, czyli metoda polegająca na powtarzaniu słuchanego tekstu w czasie rzeczywistym za native speakerem i wierne odtwarzanie tego, co mówi. Zadaniem uczącego się jest powtarzanie usłyszanego zdania oraz naśladowanie jego tempa, akcentu i wymowy. Niewątpliwie shadowing pozwala także na oswojenie się z własnym głosem oraz przełamanie blokady językowej.

Według autora metody, prof. Alexandra Arguellesa, najlepsze efekty można osiągnąć, wykonując ćwiczenie podczas maszerowania.

Takie językowe naśladowanie wspomaga opanowanie słów, zwrotów i zdań oraz używanie ich w konkretnych sytuacjach.
Aby zastosować shadowing potrzebny jest materiał audio lub wideo (optymalnie dwu- czy trzyminutowy), dostosowany do poziomu słuchacza/ słuchaczki, uwzględniający również tempo wypowiedzi.

Istotne jest zrozumienie treści nagrania, wobec czego warto zapoznać się ze słownictwem, sprawdzić, czy sens nagrania jest przejrzysty. Ćwiczenie z nagraniem powinno odbywać się według rytmu: słuchanie – pauza – powtarzanie dopóty, dopóki zadanie nie zostanie dobrze opanowane.

Dobrym pomysłem jest nagrywanie się i porównanie z tym, jak mówi lektor. Jest to sposób na monitorowanie własnych postępów. Warto stosować tę technikę systematycznie, codziennie, przynajmniej przez kilka minut.

Badacze postulują, że shadowing może mieć pozytywny wpływ na:
• rozumienie ze słuchu,
• mówienie,
• łatwość zrozumienia tekstu mówiącego,
• akcent,
• płynność.

Potwierdzenie, że shadowing działa, pochodzi z:

• rozmów z osobami, które odniosły sukces w nauce języka obcego, a które przyznają, że stosowały tę technikę (Foote, McDonough; Ding, 2007; Martinsen i in., 2014),
• z badań nad rozumieniem ze słuchu (przegląd w Bovee, Stewart, 2009; Hamada, 2014),
• z badań nad poprawą wymowy (Bovee, Stewart, 2009; Hsieh, Dong, Wang, 2013; Mori, 2011; Rongna, Hayashi, 2012),
• badań nad nastawieniem uczniów: Li-Chi (2009), badania kwestionariuszowe plus wywiady: uczniowie odczuwali większą pewność siebie po zakończeniu cyklu ćwiczeń opartych o shadowing.