Nasze publikacje

Podręczniki

Seria Studia Glottodydaktyczne

Polonicum - Sorbona

Biblioteka Polonicum

Biblioteka lektora

Kwartalnik POLONICUM

Kwartalnik POLONICUM

Od 2006 roku wydawany jest „Kwartalnik Polonicum”, będący z założenia pismem naukowym adresowanym do środowiska glottodydaktyków, nauczających języka polskiego jako obcego. Równie ważnymi odbiorcami są cudzoziemcy studiujący w Polsce i uczący się polskiego na całym świecie na różnych poziomach zaawansowania. „Kwartalnik” trafia do glottodydaktyków, Instytutów Polskich, szkół polonijnych oraz katedr polonistyki i slawistyki na całym świecie. Oprócz tekstów stricte naukowych dotyczących glottodydaktyki języka polskiego periodyk zamieszcza artykuły będące metodyczną pomocą dla nauczycieli języka polskiego jako obcego.

Do pobrania:

33, 2019 31-32, 2019 30, 2018
28-29, 2018 27, 2018 26, 2017
25, 2017 24, 2017 23, 2016
22, 2016 21, 2016 20, 2015
19, 2015 18, 2015 17, 2014
16, 2014 15, 2014 14, 2013
13, 2013 12, 2014 11, 2011
10, 2010 9, 2009 8, 2009
7, 2008 6, 2008 5, 2007
4, 2007 3, 2007 2, 2006
1, 2006

ISSN 1895-8427

Redaguje Kolegium Redakcyjne: dr hab. Piotr Garncarek (redaktor naczelny), dr Aleksandra Święcka (zastępca redaktora naczelnego), dr Anna Mazurkiewicz (sekretarz redakcji), dr Joanna Prędota, mgr Barbara Łukaszewicz.

Rada naukowa: prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Grażyna Zarzycka, Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Uniwersytet Szczeciński; dr Aleksandra Achtelik, Uniwersytet Śląski; prof. dr hab. Ałła Krawczuk, Uniwersytet Państwowy im. Iwana Franki, Lwów; dr Helena Kazancewa, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk.

Redaktor językowy: prof. dr hab. Elżbieta Sękowska, redaktor tematyczny: prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz.