Studia podyplomowe

Informacje ogólne

Studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego
w Centrum Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
ROZPOCZNIE SIĘ W LIPCU 2022 R. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZOSTANĄ PODANE WKRÓTCE.
 • Nazwa studiów:  Studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego w Centrum Polonicum na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Podstawy prawne: art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim
 • Organizator: Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum 00-927 Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28 tel. (22) 55 21 533,  (22) 55 21 530, e-mail: polonicum@uw.edu.pl
 • Kierowniczka studiów podyplomowych: dr Justyna Zych; e-mail: j.zych@uw.edu.pl
 • Adresowane do: absolwentów filologii polskiej oraz filologii obcych, którzy wykazują się doskonałą znajomością gramatyki języka polskiego i kultury polskiej.
 • Cele i zadania:  przygotowanie do wykonywania zawodu lektorki/lektora języka polskiego jako obcego oraz wykładowczyni/wykładowcy kultury polskiej dla cudzoziemców w kraju i za granicą.
 • Tryb studiów:  zaoczny (sesje sobotnio-niedzielne)
 • Czas trwania:   dwa semestry
 • Limit  przyjęć:  36 osób
 • Koszt uczestnictwa: 4 400 zł za dwa semestry
 • Uwaga! W roku akademickim 2022/2023 studia odbędą się w trybie hybrydowym. Połowa zjazdów zostanie przeprowadzona stacjonarnie na Uniwersytecie Warszawskim, a połowa  – online. Jeżeli zajęcia w sali nie będą możliwe ze względu na sytuację pandemiczną, wszystkie zjazdy zostaną zorganizowane w trybie zdalnym. Harmonogram zjazdów zostanie wkrótce opublikowany w zakładce „Studia w roku akademickim 2022/2023”.
 • Wymagane dokumenty:

Obywatele Polski:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (dostępne w systemie IRK);
 • życiorys zawodowy (dostępny w systemie IRK);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów filologicznych I lub II stopnia (filologia polska lub filologia obca);
 • poświadczenie znajomości języka obcego na poziomie B2 (kopia certyfikatu językowego lub strony suplementu do dyplomu ukończenia studiów/indeksu z oceną z egzaminu z języka obcego na poziomie B2);
 • zobowiązanie do ponoszenia płatności za studia podyplomowe (dostępne w systemie IRK);
 • jedno zdjęcie (jak do dowodu osobistego).

Cudzoziemcy:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (dostępne w systemie IRK);
 • życiorys zawodowy (dostępny w systemie IRK);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów filologicznych I lub II stopnia (filologia polska lub filologia obca);
 • certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 uzyskany po zdaniu egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego (kopia certyfikatu);
 • zobowiązanie do ponoszenia płatności za studia podyplomowe (dostępne w systemie IRK);
 • jedno zdjęcie (jak do dowodu osobistego).

 

 • Program zajęć: obejmuje 6 bloków tematycznych (A, B, C, D, E, F) oraz praktyki (hospitacje i lektoraty do samodzielnego przeprowadzenia na różnych poziomach nauczania)
 • Formy zaliczenia: Wszystkie bloki programowe kończą się zaliczeniem w formie egzaminu lub pracy pisemnej. Do uzyskania świadectwa niezbędne jest zaliczenie hospitacji oraz praktyk.

Zasady dotyczące opłat: Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie po uiszczeniu opłaty za studia. Opłata za semestr wynosi 2 200 zł (4 400 zł za cały rok). Opłaty należy wnosić przed rozpoczęciem każdego semestru z góry. Nie ma możliwości rozłożenia należności za studia na więcej niż dwie raty. W roku akademickim 2022/2023 opłatę za pierwszy semestr słuchacze zobowiązani są uiścić do 23 września 2022 r. po otrzymaniu potwierdzenia (dokument „Rozstrzygnięcie”) przyjęcia na studia. Opłatę za drugi semestr studiów należy wnieść do 31 stycznia 2023 r Wpłat prosimy dokonywać na numer konta: 85 1160 2202 0000 0000 3686 8683. W treści przelewu proszę podać tylko imię i nazwisko (bez podawania celu opłaty).
Na prośbę osób zainteresowanych wystawiamy faktury VAT za uczestnictwo w zajęciach na studiach podyplomowych Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego.

Z powodu przepisów dotyczących ewidencjonowania dokumentów finansowych możliwa jest realizacja tylko tych wniosków o wystawienie faktury, które wpłynęły w dniu dokonania przelewu. W związku z tym prosimy o  poinformowanie biura Centrum Polonicum o konieczności wystawienia faktury w dniu dokonania przelewu.

Jeżeli Państwa uczestnictwo w studiach podyplomowych finansuje albo współfinansuje jakaś instytucja lub firma, prosimy o poinformowanie o tym fakcie sekretariatu Centrum Polonicum przed dokonaniem opłaty za studia.

Faktura VAT na firmę bądź instytucję może zostać wystawiona wyłącznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie studiów. Dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Atuty studiów w Centrum Polonicum

 • doświadczeni wykładowcy od lat prowadzący zajęcia językowe i kulturowe z cudzoziemcami w kraju i za granicą oraz badania naukowe z zakresu glottodydaktyki polonistycznej;
 • kompleksowy i nowoczesny program zajęć, uwzględniający takie aktualne zagadnienia, jak np.: nauczanie online, e-learning i blended learning, komunikacja międzykulturowa, mediacja w nauczaniu języków obcych, egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego czy promocja polszczyzny w świecie;
 • wiele zajęć o charakterze praktycznym i warsztatowym;
 • możliwość odbycia praktyk w Centrum Polonicum, które od 1956 r. prowadzi lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców z całego świata;
 • solidne przygotowanie do wykonywania zawodu lektorki/lektora języka polskiego jako obcego.

Co daje świadectwo ukończenia studiów?

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie glottodydaktyki polonistycznej jest wymagane:

 • przez większość państwowych i prywatnych placówek edukacyjnych zatrudniających lektorów języka polskiego jako obcego;
 • w programie Lektorzy prowadzonym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (delegowanie lektorów do ośrodków zagranicznych w celu nauczania języka polskiego jako obcego)*;
 • w naborze kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, prowadzonym przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego*.

* Konieczne jest również ukończenie studiów magisterskich w zakresie filologii polskiej lub neofilologii oraz doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Program studiów w roku akademickim 2021/2022

Nazwa studiów:

Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego (Teaching Polish as a Foreign Language)

 • Obszar kształcenia: obszar nauk humanistycznych; dyscyplina naukowa – językoznawstwo
 • Cel, zakładane efekty uczenia się: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczycielki /nauczyciela języka polskiego jako obcego w kraju i za granicą. Absolwentka /absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców języka polskiego, jak i kultury polskiej.
Wiedza

Po zakończeniu zajęć słuchaczka / słuchacz:

 • zna różne metody, techniki i strategie nauczania języków obcych,
 • zdobywa niezbędne wiadomości z zakresu gramatyki funkcjonalnej języka polskiego,
 • uzyskuje obszerną wiedzę na temat kultury polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii, literatury i filmu,
 • orientuje się psychologicznych uwarunkowaniach procesu uczenia się języka obcego,
 • zna państwowy system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego.
Umiejętności

Po zakończeniu zajęć słuchaczka / słuchacz:

 • umie przygotować konspekt lekcji i zaplanować proces dydaktyczny,
 • potrafi właściwie wybrać metody, podręczniki i materiały dydaktyczne adekwatne do poziomu znajomości języka polskiego,
 • jest w stanie samodzielnie skonstruować atrakcyjne ćwiczenia na podstawie materiałów autentycznych,
 • potrafi umiejętnie łączyć treści językowe i kulturowe w procesie nauczania języka polskiego jako obcego,
 • umie testować i oceniać znajmość języka polskiego jako obcego.
Postawy

Po zakończeniu zajęć słuchaczka / słuchacz:

 • umie zintegrować grupę i stworzyć przyjazną atmosferę na zajęciach,
 • potrafi zapobiegać nieporozumieniom wynikającym z różnic międzykulturowych i reagować na ewentualne konflikty na tym tle,
 • wykazuje się ciekawością, otwartością i szacunkiem wobec innych kultur,
 • zachęca i motywuje studentów do nauki języka polskiego i poznawania kultury polskiej,
 • jest świadoma / świadomy swojej roli ambasadorki / ambasadora kultury polskiej.

Tryb, forma: studia zaoczne, zjazdy co dwa tygodnie (sobota, niedziela)

Czas trwania: dwa semestry; 272 godz. + 12 godz. praktyk

Sposób oceniania efektów uczenia się: testy zaliczeniowe, prace roczne, prezentacje fragmentów lekcji, egzaminy końcowe, praktyki zawodowe

Język wykładowy: polski

Sposób oceny zajęć przez słuchaczy: ankieta ewaluacyjna po drugim semestrze

Efekty kształcenia: Absolwentka/absolwent ma kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczycielki/nauczyciela języka polskiego w kraju i za granicą; uzyskuje wiedzę z zakresu metodyki nauczania cudzoziemców zarówno języka polskiego, jak i kultury polskiej.

Krótki opis przedmiotów:

Program studiów obejmuje 6 bloków tematycznych (A, B, C, D, E, F) w wymiarze 272 godzin oraz dodatkowo 12 godzin praktyk (w tym 6 godzin hospitacji lektoratów i 6 godzin samodzielnego prowadzenia zajęć na wszystkich poziomach nauczania – początkującym, średno zaawansowanym i zaawansowanym).

Blok APsychologiczne podstawy nauczania języków obcych 24 godz. wykładów. Celem zajęć jest przedstawienie psychologicznych uwarunkowań nauczania języków obcych. Omówione zostaną podstawowe pojęcia psychologii poznawczej z uwzględnieniem procesów poznawczych oraz scharakteryzowane zostaną cechy i warunki rozwoju pamięci ludzkiej z podkreśleniem prawidłowości występujących w procesie nauki języka obcego. Wymienione zagadnienia analizowane będą z punktu widzenia osoby uczącej się i nauczającej języka polskiego jako obcego. 4 pkt. ECTS

Blok BJęzyk polski jako obcy78 godz. Konwersatorium z elementami wykładu. Celem zajęć jest przedstawienie gramatyki opisowej języka polskiego w sposób przydatny dla nauczycieli polszczyzny jako języka obcego, a więc w perspektywie funkcjonalnej. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia szczególnie trudne dla cudzoziemców, tj. deklinacja, aspekt czasownika czy wymowa. Elementy gramatyki kontrastywnej mają za zadanie wyjaśnić, z czego wynikają najczęstsze błędy i interferencje popełniane przez obcokrajowców w procesie przyswajania języka polskiego. 7 pkt. ECTS

Blok CWiedza o Polsce, kulturze polskiej i historii Polski60 godz. wykładów. Zajęcia stanowią kompendium wiedzy o kulturze polskiej, prezentowanej w perspektywie historycznej i współczesnej pod kątem nauczania cudzoziemców. Wykłady obejmują takie zagadnienia, jak: historia Polski,  literatura polska, kino polskie, krajoznawstwo i socjoznawstwo. Celem zajęć jest przedstawienie zarówno specyfiki, jak i uniwersalizmu kultury polskiej, a także jej roli w kształtowaniu kultury europejskiej. Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnej pracy rocznej. 5 pkt. ECTS

Blok DMetodyka nauczania języka polskiego jako obcego60 godz. konwersatorium z elementami wykładu. Celem zajęć jest prezentacja metod oraz technik efektywnego rozwijania kompetencji i sprawności językowych (słownictwo, gramatyka, słuchanie ze zrozumieniem, mówienie, czytanie, pisanie) na różnych poziomach biegłości językowej. Nacisk położony zostanie na najnowsze tendencje w metodyce języków obcych, tj. podejście działaniowe czy mediacja, oraz na nauczanie online, e-learning i blended learning. Ważnym elementem tego bloku jest zapoznanie słuchaczy z zasadami planowania pracy dydaktycznej oraz przygotowywania konspektów lekcji i materiałów dydaktycznych, a także z różnymi stylami kierowania grupą w procesie dydaktycznym. Zaliczenie: prezentacja etiudy dydaktycznej (fragmentu lekcji) oraz egzamin pisemny. 8 pkt. ECTS

Blok EMetodyka nauczania kultury polskiej 30 godz. konwersatorium i warsztatów. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami wprowadzania kontekstu kulturowego do procesu nauczania języka ojczystego jako obcego, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia interkulturowego. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia, jak: inwentarze treści kulturowych, różne rodzaje tekstów kultury, leksykultura, socjokultura. Część zajęć stanowi też trening międzykulturowy niezbędny w pracy lektorki/lektora języka polskiego jako obcego. Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnej pracy rocznej. 4 pkt. ECTS

Blok FTestowanie znajomości języka polskiego 20 godz. wykładów i warsztatów. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z zasadami testowania znajomości języka polskiego oraz z różnymi rodzajami ćwiczeń sprawdzających opanowanie poszczególnych sprawności językowych. Zaprezentowany zostanie system państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.  Przedstawione zostaną poszczególne części egzaminu, typy zadań testowych oraz podręczniki przygotowujące do egzaminu. Zaliczenie na ocenę na podstawie samodzielnie przygotowanych zadań testowych. 2 pkt. ECTS

 

Warunki otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

 1. Uzyskanie 60 punktów ECTS.
 2. Zdanie wszystkich egzaminów oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych.
 3. Zaliczenie hospitacji oraz praktyk na wszystkich poziomach nauczania języka polskiego jako obcego.

Przewidywana liczba słuchaczy: 36

Zasady rekrutacji

 

Pierwszym krokiem jest rejestracja na stronie Uniwersytetu Warszawskiego w systemie (IRK – Internetowa Rekrutacja Kandydatów UW).

Adres strony: irk.oferta.uw.edu.pl

 

Sylwetka kandydatki/kandydata

Studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego przeznaczone są dla absolwentek i absolwentów polonistyki, neofilologii oraz innych wydziałów humanistycznych. Ofertę kierujemy szczególnie do środowiska nauczycielek i nauczycieli języka polskiego, którzy planują zająć się nauczaniem polszczyzny cudzoziemców. Studia adresowane są również do humanistów, niebędących nauczycielami, ale zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji o umiejętności teoretyczne i metodyczne z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego. Studia są przeznaczone dla osób chcących pracować z cudzoziemcami zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kandydatki i kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe powinni spełniać następujące warunki:

 • nienaganna wymowa i dobra dykcja;
 • bezbłędne posługiwanie się polszczyzną w mowie i piśmie;
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie B2;
 • predyspozycje do pracy nauczycielskiej;
 • wiedza z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego;
 • wiedza na temat historii Polski oraz szeroko pojętej kultury polskiej;
 • orientacja w bieżących zagadnieniach polityczno-społecznych oraz literacko-kulturowych.
 • Uwaga! Osoby, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, muszą wykazać się zdanym państwowym egzaminem certyfikatowym z języka polskiego na poziomie C1.

Sylwetka absolwentki/absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwentka/absolwent ma kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczycielki/ nauczyciela języka polskiego jako obcego. Oprócz wiedzy metodycznej absolwenci zdobywają także wiedzę interdyscyplinarną – obejmującą takie dziedziny, jak m.in. literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia Polski, gramatyka funkcjonalna, komunikacja międzykulturowa, psycholingwistyka, socjolingwistyka, pedeutologia – a tym samym uzyskują kompleksowe przygotowanie do wykonywania tego zawodu, szczególnie poza granicami Polski.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej oraz suplement do świadectwa, który zawiera informacje o wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych.

Studia w roku akademickim 2021/2022

SEMESTR I

PLAN ZAJĘĆ

HARMONOGRAM:

NUMER ZJAZDU DATA TRYB ZAJĘĆ
I 2–3 października 2021 r. stacjonarny
II 16–17 października 2021 r. online
III 6–7 listopada 2021 r. online
IV 20–21 listopada 2021 r. online
V 4–5 grudnia 2021 r. stacjonarny
VI 18–19 grudnia 2021 r. online
VII 8–9 stycznia 2022 r. online
VIII 15–16 stycznia 2022 r. online
IX 29–30 stycznia 2022 r. stacjonarny

SEMESTR II

PLAN ZAJĘĆ

 

NUMER ZJAZDU DATA TRYB ZAJĘĆ
X 19–20 lutego 2022 r. online
XI 5–6 marca 2022 r. online
XII 19–20 marca 2022 r. stacjonarny
XIII 2–3 kwietnia 2022 r. online
XIV 23–24 kwietnia 2022 r. online
XV 7–8 maja 2022 r. stacjonarny
XVI 21–22 maja 2022 r. online
XVII 11–12 czerwca 2022 r. stacjonarny

Wykładowcy:

 • dr hab. Piotr Garncarek
 • mgr Agnieszka Jastrzębska
 • dr Piotr Kajak
 • mgr Ewa Kozłowska
 • dr Maria Kuc
 • mgr Małgorzata Malinowska
 • mgr Paulina Potasińska
 • dr Joanna Prędota
 • dr Marta Skura
 • dr Aleksandra Święcka
 • mgr Agnieszka Wronowska
 • dr Justyna Zych

Biblioteka

Słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać z księgozbioru glottodydaktycznego Centrum Polonicum po umówieniu się na konkretny termin z pracownikami sekretariatu via e-mail.

Wypożyczanie książek odbywa się za pośrednictwem sekretariatu (zamówienia przyjmowane via e-mail).

Biblioteka Centrum Polonicum

Słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać z księgozbioru BUW na zasadach określonych regulaminem wypożyczalni.

Słuchacze nie mogą wypożyczać książek z bibliotek instytutów Wydziału Polonistyki. Mogą natomiast korzystać z czytelni.

Sekretariat

mgr Łukasz Rongers: lukasz.rongers@uw.edu.pl

mgr Paweł Smulski: pawel.smulski@uw.edu.pl

Informacje i obsługa interesantów:

od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00–15.00
oraz w soboty sesyjne w godzinach 8.00–13.00

tel. (022) 55–21–533
e-mail ogólny: polonicum@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski, Centrum Polonicum
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Siedziba: Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, parter