stanowisko

Starszy asystent
Pracownik dydaktyczny

Informacje dodatkowe

* egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (a także osoba weryfikująca testy i audytująca egzaminy)

*autorka zadań egzaminacyjnych i egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW

 

dyscyplina naukowa

językoznawstwo

zakres prac badawczych

* metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

* semantyka językoznawcza

* gramatyka funkcjonalna

wykształcenie

* 2019 – doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski

temat rozprawy doktorskiej ,,Wyrażanie latywności (lokalizacji dynamicznej) we współczesnym języku polskim”

*1983 Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Warszawski

*1980 magister, Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Instytut Anglistyki

*1977 magister, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, kierunek filologia polska

aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

* Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – certyfikacja znajomości języka polskiego jako obcego

* Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie – współpraca przy prowadzeniu warsztatów kulturoznawczych dla cudzoziemców Święta polskie

 

aktywność międzynarodowa

* lektor języka polskiego na University of London i Oxford University (1992 – 1996)

zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/21

* lektoraty języka polskiego jako obcego na poziomie A1 i A2

* konwersatorium Studia po polsku – pisanie tekstów akademickich.

* wykład Język polski jako obcy – gramatyka funkcjonalna na studiach podyplomowych Polonicum Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego

członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

* Stowarzyszenie “Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego

*Polskie Towarzystwo Językoznawcze

publikacje

* artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

 1. Dokąd powinna zmierzać glottodydaktyka: do przodu, naprzód czy przed siebie? [w:] Bariery i pomost w kulturze i języku, red. D. Lech-Kirstein, M. Makuchowska, Opole 2019.
 2. Tryb rozkazujący w różnych sytuacjach komunikacyjnych „Kwartalnik Polonicum” 2016, Nr 22, s.6-18
 3. Schematy wyobrażeniowe jako pomoc w nauczaniu cudzoziemców polskich prefiksów czasownikowych [w:] Czym kultura polska może uwieść frankofona? red. A.Zieniewicz, A. Rabczuk, Warszawa 2015, s.203 – 222.
 4. Rola egzaminów certyfikatowych w procesie nauczania jpjo [w:] Enseigner et apprendre le polonais langue étrangère, red.  L.Kolankiewicz, A. Zieniewicz,  CCP Universite Paris- Sorbonne, Polonicum, CLCPE Unversite de Varsovie 2014,
  s. 161-174.
 5. Propozycja programu nauczania cudzoziemców fleksji polskiego czasownika [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, red. J.Mazur, A.Małyska, K. Sobstyl, t.2,  Lublin 2013, s. 77-83.
 6. Projekt „innej” gramatyki funkcjonalnej języka polskiego. Językowe środki wyrażania cechy obiektu, [w:]W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, red. W. Miodunka, A. Seretny,  Kraków 2008
 7. „Wracając do tematu…” – czyli o trudnej sztuce konwersacji, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały| z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, red. P. Garncarek, Warszawa 2005, s. 149 – 158.
 8. Językowy obraz przestrzeni komunikowany przez polskie czasowniki przedrostkowe i angielskie czasowniki wieloczłonowe, [w:] Prace Językoznawcze dedykowane profesor Jadwidze Sambor, red. J. Linde – Usiekniewicz, R. Huszcza , Warszawa 2003, s.96 – 111.
 9. Łączliwość czasowników przemieszczenia zawierających przedrostek od- z określeniami przestrzennymi, „Prace Filologiczne”, XLVII/2002, s.191 – 218;
 10. Kształcenie językowe w Szkole Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego, [w:] Nauczanie języków obcych na lektoratach w  dobie reformy szkolnictwa i integracji ze Wspólnotą Europejską.
  Materiały X międzynarodowej konferencji naukowo-dydaktycznej 21-23 września 2000 r
  . , red. R. Kuźmińska, Wrocław 2000, s.146-151.

*podręczniki
Współautorstwo: Gdybym dobrze znał język polski…. Wybór tekstów z ćwiczeniami do nauki gramatyki polskiej dla cudzoziemców. Wydanie III, zmienione z przykładowym testem certyfikatowym, Warszawa 2010.

dr Maria Kuc

starszy asystent

22 55 21 530

mkuc@uw.edu.pl