Deklaracja dostępności

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Tytuły podstron
  • W serwisie występują podstrony o tych samych tytułach.
 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
 • Nagłówki
  • Strona główna nie posiada nagłówka H1.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Problemy z obsługą menu rozwijalnego przy użyciu programu odczytu ekranu: brak komunikatu informującego, że menu zostało rozwinięte.
 • Elementy klikalne
  • Elementy klikalne (elementy menu głównego, pola wyszukiwania, okna modalnego) nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis posiada mechanizm wyszukiwania, ale nie jest on dostępny.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla programów odczytu ekranu
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji elementów menu powodujące problemy programów odczytujących.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
  • Elementy głównego menu nie spełniają minimalnych wymogów kontrastu.
  • Serwis posiada teksty umieszczane na ilustracjach, które mogą nie spełniać wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Serwis posiada elementy rozwijalne, które nie są dostępne przy użyciu klawiatury.
 • Responsywność (RWD)
  • W trybie mobilnym część informacji może być niewidoczna. Występują błędy pozycjonowania elementów.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Inne zauważone problemy dostępności dla osób słabowidzących / z niep. ruchową.
  • Strona główna zawiera treści umieszczane na ilustracjach, które mogą nie spełniać wymogów kontrastu.
  • Serwis zawiera nietypowe mechanizmy nawigacji i selekcji treści, które są trudne w dostępie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie polonicum.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Łukasz Rongers. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: lukasz.rongers@uw.edu.pl, telefon 55-21-533. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Wojciech Miksa

Telefon: 22 55 21 860

Email: w.miksa@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku klatką A od Krakowskiego Przedmieścia, stopień około 7 cm, drzwi dwuskrzydłowe podwójne z 70 cm odstępem – 77 cm otwarte, 70 cm zamknięte – otwieranie ręczne. Przy wejściu od strony Kampusu znajdują się dwa stopnie, drzwi dwuskrzydłowe 62 cm otwarte, 65 cm zamknięte, otwieranie ręczne brak możliwości wezwania pomocy. Wejście klatką B: drzwi dwuskrzydłowe, szerokość 65 cm otwarte, 60 cm zamknięte klamka na wysokości 120 cm otwieranie ręczne. Wejście klatką C: drzwi dwuskrzydłowe, szerokość: 62 cm otwarte, 60 cm zamknięte, otwieranie ręczne, klamka na wysokości 115 cm.

Korytarze i przejścia

W całym budynku brak wind. Wejścia do sal: drzwi dwuskrzydłowe, szerokość około 62 cm otwarte, 60 cm zamknięte, klamki na wysokości od 115 cm do 120 cm, korytarze ze stopniami.

Procedury

Portier może wezwać strażników w celu udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.

Łazienki, toalety, szatnie

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd autobusem do przystanku Uniwersytet na Karkowskim Przedmieściu. Parking dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Kampusu Centralnego po wcześniejszym uzyskaniu karty parkingowej. Pomocy w pozyskaniu karty udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

W budynku występują wąskie klatki schodowe.