informacje dodatkowe

* redaktor naczelny „Kwartalnika Polonicum”
* członek Rady Wydziału Polonistyki
* członek Rady Naukowej Polonicum
* członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
* członek Komisji Językoznawczej II na Wydziale Polonistyki
* redaktor językowy „Przeglądu Wschodniego”, kwartalnika wydawanego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

* członek Zespołu Badań nad Nauczaniem Kultury Polskiej jako Obcej

* promotor w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW

dyscyplina naukowa

Językoznawstwo

(ORCID: 0000-0002-7664-7535)

zakres prac badawczych

* glottodydaktyka kulturowa
* antropologia słowa
* etnolingwistyka
* metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

wykształcenie

* 2009 – doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
* 1995 – doktor nauk humanistycznych, Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego (promotor: prof. dr hab. Stanisław Siekierski)
* 1985 – magister, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

* Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – ekspert
* Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” – organizator warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego na Wschodzie
* Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – wyjazdowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli (Drohobycz, Grodno, Mińsk, Budapeszt, Charków, Poczdam)

aktywność międzynarodowa

* współpraca i cykliczne zajęcia na ukraińskich państwowych uczelniach w: Łucku, Ostrogu, Charkowie, Lwowie, Kamieńcu Podolskim.
* współpraca z Uniwersytetem Wiedeńskim, wykłady i lektoraty na Kolegium Polsko-Austriackim.

zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/21

* lektoraty języka polskiego jako obcego na poziomie C2
* wykład Historia kultury polskiej XX wieku dla studentów Polonicum
* studia podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna”

członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

* członek założyciel Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego i Kultury Polskiej.
* członek Rady Programowej „Acta Universitatis Lodziensis – Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”
* członek Rady Programowej pisma „Типологiя та функцiï мовних одиниць”; wydawanego przez Fakultet Filologiczny Uniwersytetu Wschodniosłowiańskiego im. Lesi Ukrainki w Łucku.
* członek Rady Metodycznej strony internetowej „Pomysł na polski” (we współpracy z Polską Macierzą Szkolną w Grodnie).

nagrody

* odznaczony Złotym Orderem im. Lesi Ukrainki przez Senat Wschodniosłowiańskiego Uniwersytetu Państwowego w Łucku na Ukrainie, za naukowy wkład w rozwój tej uczelni (2014).

najważniejsze publikacje

* monografie książkowe

1. Świat języka polskiego oczami cudzoziemców, Warszawa 1997.

2. Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2006.

3. Polonistyczna glottodydaktyka kulturowa – interdyscyplinarność i modele przestrzenne, Warszawa 2022.

* artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach (po 2013 r.,
m.in.:)

1. Polacy mniej znani. Elementy biograficzne w nauczaniu
języka polskiego jako obcego, w: red. E. Kubicka, M. Berent, A.
Walkiewicz, Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego
jako obcego V, Toruń 2020.
2. Białoruskie i ukraińskie identyfikacje kultury polskiej , w:
Postscriptum polonistyczne, Katowice 2019/ 2 (24).
3. Nauczanie dzieci języków obcych w kontekście akwizycji
pierwszego języka, w: Postscriptum polonistyczne, Katowice
2018/ 2 (24).
4. Jak liczą Polacy – lingwakulturowe aspekty gramatyki
opisowej i historycznej liczebnika , w: Acta Universitatis
Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, Łódź
25/2018.
5. Zmiana wizerunku mężczyzny w przestrzeni lingwakulturowej
w: Język a kultura, Acta Universitatis Wratislavensis, Wrocław 26/2016.
6. Trudne dziedzictwo czy dziedziczna trudność – o tym, jak
wspólna historia przeszkadza w procesie glottodydaktycznym,
w: red. Ałła Krawczuk, Język polski i polonistyka w Europie
Wschodniej, Lwów 2016,
7. Zapomniana droga – od języka ojczystego do
wielojęzyczności , w: red. E. Awramiuk, M. Karolczuk, Z
problemów kształcenia językowego VI, Białystok 2016.
8. Język i glottodydaktyka w studiach kulturoznawczych, w:
red. A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-
Wiktorowicz, Sukcesy, problemy i wyzwania w nauczaniu języka
polskiego jako obcego, Poznań 2014.
9. Czy potrzebujemy nowej definicji języka dla potrzeb
glottodydaktycznych? w: Acta Universitatis Lodziensis.
Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, Łódź 20/2014.
10. Martin Heidegger – hermeneutyka, język, glottodydaktyka ,
w: Sapientia ars Vivendi (Księga Jubileuszowa ofiarowana
Profesor Annie Dąbrowskiej), Wrocław 2013.

* redakcja naukowa tomów zbiorowych

1. redaktor : Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej
kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa 2005.
2. współredaktor: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego
jako obcego (z Piotrem Kajakiem i Andrzejem Zieniewiczem,
Warszawa 2010.
3. współautor: Kultura popularna w nauczaniu języka
polskiego jako obcego (z Piotrem Kajakiem), Warszawa 2012.

* podręczniki

1. autor: Czas na czasownik, 2001, Kraków

2. autor: Nie licz na liczebnik, 2009, Warszawa

3. współautor: A to polski właśnie (z Anną Rabczuk, Martą Skurą, Magdaleną Stasieczek-Górną, Aleksandrą Święcką, Natalią Yaumen), t. 1 i 2, 2016, Warszawa.

4. współautor: Zdaj się na polski! Podręcznik kursowy przygotowujący do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 (z Barbarą Łukaszewicz, Natalią Yaumen i Aleksandrą Święcką), 2022, Warszawa.

5. współautor: Zdaj się na polski! Zeszyt ćwiczeń (z Barbarą Łukaszewicz i Aleksandrą Święcką), 2022, Warszawa.

dr hab. Piotr Garncarek

adiunkt (pracownik badawczo-dydaktyczny)

22 55 21 530

p.garncarek@uw.edu.pl