informacje dodatkowe

* redaktor naczelny „Kwartalnika Polonicum”

* założyciel Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej
* członek Rady Wydziału Polonistyki
* członek Rady Centrum Polonicum
* członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
* członek Komisji Językoznawczej II na Wydziale Polonistyki
* redaktor językowy „Przeglądu Wschodniego”, kwartalnika wydawanego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

* członek Zespołu Badań nad Nauczaniem Kultury Polskiej jako Obcej

* promotor w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW

dyscyplina naukowa

Językoznawstwo

(ORCID: 0000-0002-7664-7535)

zakres prac badawczych

* glottodydaktyka kulturowa
* antropologia słowa
* etnolingwistyka
* metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

wykształcenie

* 2009 – doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
* 1995 – doktor nauk humanistycznych, Wydział Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego (promotor: prof. dr hab. Stanisław Siekierski)
* 1985 – magister, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

* Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – ekspert
* Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” – organizator warsztatów metodycznych dla nauczycieli języka polskiego na Wschodzie
* Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – wyjazdowe warsztaty metodyczne dla nauczycieli (Drohobycz, Grodno, Mińsk, Budapeszt, Charków, Poczdam)

aktywność międzynarodowa

* współpraca i cykliczne zajęcia na ukraińskich państwowych uczelniach w: Łucku, Ostrogu, Charkowie, Lwowie, Kamieńcu Podolskim.
* współpraca z Uniwersytetem Wiedeńskim, wykłady i lektoraty na Kolegium Polsko-Austriackim.

zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/2024

* wykład „Polska i Polacy – od początków państwa do współczesności”
* lektorat języka polskiego na poziomie C2
* lektorat języka polskiego na poziomie B2

członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

* członek założyciel Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Języka Polskiego jako Obcego i Kultury Polskiej
* członek Rady Programowej „Acta Universitatis Lodziensis – Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”
* członek Rady Programowej pisma „Типологiя та функцiï мовних одиниць”; wydawanego przez Fakultet Filologiczny Uniwersytetu Wschodniosłowiańskiego im. Lesi Ukrainki w Łucku.
* członek Rady Metodycznej strony internetowej „Pomysł na polski” (we współpracy z Polską Macierzą Szkolną w Grodnie)

nagrody

* odznaczony Złotym Orderem im. Lesi Ukrainki przez Senat Wschodniosłowiańskiego Uniwersytetu Państwowego w Łucku na Ukrainie, za naukowy wkład w rozwój tej uczelni (2014).

najważniejsze publikacje

* monografie naukowe

Świat języka polskiego oczami cudzoziemców, Warszawa 1997.

Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2006.

Polonistyczna glottodydaktyka kulturowa – interdyscyplinarność i modele przestrzenne, Warszawa 2022.

* wybrane artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach, od 2016 r. (spis wszystkich publikacji zamieszczono na stronie ORCID)

Zapomniana droga – od języka ojczystego do wielojęzyczności, w: red. E. Awramiuk, M. Karolczuk, Z problemów kształcenia językowego VI, Białystok 2016.

Trudne dziedzictwo czy dziedziczna trudność – o tym, jak wspólna historia przeszkadza w procesie glottodydaktycznym, w: red. Ałła Krawczuk, Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej, Lwów 2016.

Zmiana wizerunkowe mężczyzny w przestrzeni lingwakulturowej, „Język a Kultura, Acta Universitatis Wratislavensis”, Wrocław 26/2016.

Jak liczą Polacy – lingwakulturowe aspekty gramatyki opisowej i historycznej liczebnika, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, Łódź 25/2018.

Nauczanie dzieci języków obcych w kontekście akwizycji pierwszego języka, „Postscriptum Polonistyczne”, Katowice 2018/2 (24).

Białoruskie i ukraińskie identyfikacje kultury polskiej, „Postscriptum Polonistyczne”, Katowice 2019/2 (24).

Polacy mniej znani. Elementy biograficzne w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: red. E. Kubicka, M. Berent, A. Walkiewicz, Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V, Toruń 2020.

Nauczanie języka polskiego jako obcego w realizacji kulturowo-przestrzennej, w: red. I. Wieczorek, A. Roter-Bourkane, Glottodydaktyka polonistyczna. Strategie – wartości – wyzwania, Poznań 2021.

Adres kulturowy w nauczaniu języka obcego, w: red. E. Lipińska, A. Seretny, Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty – dylematy – trendy, Kraków 2021.

Wielorakie znaczenie rzeczy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Język a Kultura”, Wrocław 2022/1 (29).

Mówię, a nawet przeklinam po polsku – o znaczeniu wulgaryzmów, przekleństw i zwrotów obraźliwych w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: red. M. Piasecka, M. Wojtyńska-Nowotka, Horyzont polszczyzny: prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi w pięćdziesięciolecie Jego pracy naukowej, Warszawa 2023.

Historia w punktach i w sztuce. Glottodydaktyczne spojrzenie na nauczanie cudzoziemców historii Polski (z Barbarą Łukaszewicz i Agnieszką Tambor), „Poradnik Jezykowy”, Warszawa 2023/9 (808).

* redakcja naukowa tomów zbiorowych

redaktor: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej, Warszawa 2005.

współredaktor: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z Piotrem Kajakiem i Andrzejem Zieniewiczem), Warszawa 2010.

współredaktor: Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z Piotrem Kajakiem), Warszawa 2012.

* podręczniki

autor: Czas na czasownik, 2001, Kraków

autor: Nie licz na liczebnik, 2009, Warszawa

współautor: A to polski właśnie (z Anną Rabczuk, Martą Skurą, Magdaleną Stasieczek-Górną, Aleksandrą Święcką, Natalią Yaumen), t. 1 i 2, 2016, Warszawa.

współautor: Zdaj się na polski! Podręcznik kursowy przygotowujący do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1 (z Barbarą Łukaszewicz, Natalią Yaumen i Aleksandrą Święcką), 2022, Warszawa.

współautor: Zdaj się na polski! Zeszyt ćwiczeń (z Barbarą Łukaszewicz i Aleksandrą Święcką), 2022, Warszawa.

dr hab. Piotr Garncarek

adiunkt (pracownik badawczo-dydaktyczny)

22 55 21 530

p.garncarek@uw.edu.pl