informacje dodatkowe

 • zastępca Dyrektora Polonicum
 • członek Rady Centrum Polonicum
 • członek Rady Wydziału Polonistyki
 • członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (od 2024 – zastępca Przewodniczącej)
 • od 2006 r. – współpracownik i egzaminator Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (wpisany na listę przewodniczących komisji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)
 • od 2015 – pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowej
 • członek Rady Koordynacyjnej ds. Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji Biegłości Językowej (2021-2024)
 • od 2022 – kierownik Zespołu Badań nad Językiem Polskim i Kulturą Polską w Azji Wschodniej i Południowej
 • od 2022 – kierownik Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej

dyscyplina naukowa

językoznawstwo

(ORCID 0000-0002-7760-1395)

(SCOPUS 57210936896)

zakres prac badawczych

 • kulturoznawstwo glottodydaktyczne
 • kultura popularna w glottodydaktyce
 • podejście akafanowskie
 • certyfikacja języka polskiego jako obcego
 • historia nauczania języka polskiego jako obcego
 • dyplomacja publiczna
 • polonistyka międzykulturowa
 • glottodydaktyka slawistyczna / nauczanie języków pokrewnych
 • (sub)kultura hiphopowa

wykształcenie

aktywność zawodowa poza UW

 • Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – ekspert
 • Polskie Radio dla Zagranicy
 • LANG LTC (2001-2005)

aktywność międzynarodowa

 • profesor wizytujący w Department of Slavic Languages and Literatures, Uniwersytet Torontoński (2011-2014); 2012-2013 – pełnił obowiązki dyrektora Programu Polskiego
 • wykładał na uczelniach wyższych w: Bratysławie (Uniwersytet Komeńskiego), Lipsku, Budapeszcie (ELTE), Poczdamie, Barcelonie, Wilnie, Tybindze (Uniwersytet Eberharda Karla), Glasgow, Ostrawie, Nowym Delhi, Kalkucie, Manipalu, Daegu (Kyungpook National University), Chengdu (Sichuan University), Kantonie (GDUFS), Szanghaju (SISU), Paryżu (Uniwersytet Sorbony), Pradze (Uniwersytet Karola), Nowym Jorku (Columbia University), Seulu (Hankuk University of Foreign Studies), Pekinie (BFSU), Ołomuńcu, Lublanie, Stambule
 • prowadził szkolenia metodyczne w Instytucie Polskim w: Budapeszcie, Nowym Delhi, Petersburgu, Pekinie
 • prowadził szkolenia metodyczne: dla Fundacji „Wolność i Demokracja” (w: Kijowie, Lwowie, Łucku, Chmielnickim) oraz dla Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii (University of Kent, Canterbury)
 • egzaminator Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w: Nowym Jorku (Columbia University), Chicago (Loyola University), Dreźnie, Irkucku, Nowosybirsku, Moskwie, Kaliningradzie, Lwowie, Winnicy, Rydze
 • odbył staż podoktorski w Londynie (University College London)
 • studiował w Pradze (Uniwersytet Karola)
 • doprowadził do podpisania umowy o współpracy między Wydziałem Polonistyki UW a Department of Slavic Languages and Literatures Uniwersytetu Torontońskiego
 • członek zespołu negocjującego umowę o współpracy między UW a Uniwersytetem Syczuańskim w Chengdu, dzięki któremu powołano wspólne studia łączące komponenty: polonistyczny, ekonomiczny i studiów międzynarodowych (tzw. Polish+)
 • bierze udział w projektach międzynarodowych, realizowanych we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW i Polskim Towarzystwem Studiów Międzynarodowych – „Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową”
 • członek Rady Programu Edukacyjnego „Język Polski” Uniwersytetu Petersburskiego (do lutego 2022 r.)

zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/24

 • seminarium magisterskie Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy
 • konwersatorium Polska kultura popularna i Polska kultura popularna dla początkujących
 • konwersatorium Nauczanie języka polskiego jako obcego jako działanie dyplomacji publicznej dla studentów filologii polskiej
 • konwersatorium Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego dla studentów filologii polskiej
 • studia podyplomowe Glottodydaktyka polonistyczna

członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

 • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (2016-2020 – członek Zarządu)
 • Kanadyjskie Stowarzyszenie Slawistów (CAS)
 • Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Polskiego (NAATPl)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Polonistycznych (od 2023 – członek Sądu Koleżeńskiego)
 • członek Rady Programowej „Acta Universitatis Lodziensis – Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”
 • członek Redakcji „Canadian Slavonic Papers/Revue canadienne des slavistes”

nagrody

Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 2006 i 2015.

Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową (2021).

najważniejsze publikacje

 • monografie książkowe

Kultura popularna w nauczaniu polszczyzny jako języka obcego. Wstęp do kulturoznawstwa glottodydaktycznego, Warszawa 2020.

 

 • redakcja naukowa tomów zbiorowych i czasopism
 1. współredaktor: Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2010 (z Piotrem Garncarkiem i Andrzejem Zieniewiczem).
 2. współredaktor: Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2012 (z Piotrem Garncarkiem).
 3. współredaktor: Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa 2021 (z Agnieszką Jasińską i Tomaszem Wegnerem).
 4. współredaktor: „Neofilolog”, nr 62/1, 2024 (Uczenie się i nauczanie języków obcych w kontekście szkoły wyższej) (z Andrzejem Dąbrowskim).

 

 • wybrane artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach (po 2010 r., m.in.:)
 1. Nauczanie „języka polskiego 2.0” jako obcego, w: red. D. Scheller-Boltz, Die polnische Sprache – 25 Jahre nach der Wende, Hildesheim-Zürich-New York 2014.
 2. Fandom czy brandom? – glottodydaktyczne spojrzenie na budowanie marki kultury polskiej w kulturze uczestnictwa, w: red. E. Kaczmarska, A. Zieniewicz, Glottodydaktyka wobec wielokulturowości, Warszawa 2014.
 3. „Let’s talk about sex” po polsku. Tabu seksualności w praktyce glottodydaktyki polonistycznej, w: red. A. Małyska, K. Sobstyl, Tabu w procesie globalizacji kultury, Lublin 2016 [współautorka Aneta Stępień].
 4. Pophistoria, poppolityka i politrozrywka w kształceniu humanistycznym cudzoziemców, „Acta Universitatis Lodziensis – Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 23/2016.
 5.  Le concept >aca-fan< dans l’enseignement des langues dites >minoritaires<, w: red. A. Ciesielska-Ribard i in., Enseigner et apprendre une langue Slave, Paris 2017.
 6. Budowanie bazy fanów języka polskiego i kultury polskiej w Azji – przypadek indyjski i południowokoreański, w: red. Y. Mao, Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia – Rocznik 2016/2017, Kanton 2017.
 7. System certyfikacji języka polskiego jako obcego po 2015 roku: doświadczenia Podmiotu Uprawnionego Uniwersytet Warszawski, w: red. Y. Kim, Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia – Rocznik 2018/2019, Seul 2018.
 8. Państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Warszawskim (po 2015 roku), „Poradnik Językowy” 6/2019 [współautorka Anna Domańska].
 9. Tworzenie materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie na przykładzie serii „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty!”, w: red. D. Lech-Kirstein, M. Makuchowska, Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej, Opole 2019.
 10. „Gloire à l’art de rue” – o hiphopologii polonistycznej słów kilka, w: red. M. Ivanova, A. Kobylińska Anna, P. Pająk, Słowacja, Europa Środkowa i jeszcze dalej. Tom dedykowany Profesor Joannie Goszczyńskiej, Warszawa 2019.
 11. Polish+. Program nowych studiów polskich na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu, „Poradnik Językowy” 3/2020.
 12. Teksty i treści kultury popularnej w nauczaniu JPJO, w: II Ogólnochińskie Warsztaty Glottodydaktyczne (Pekin, 7-10 kwietnia 2019 r.). Materiały powarsztatowe, Pekin 2020 (Instytut Polski – Wydział Kultury Ambasady RP w Pekinie i Centrum Studiów Polskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych).
 13. How to Teach Less Commonly Taught Languages: The Case of Polish as a Foreign Language, w: Interdisciplinary Approaches to Russian, Eastern European and Central Asian Studies (跨学科视野下俄罗斯东欧中亚研究), Beijing 2021.
 14. Instrumenty promocji polszczyzny w świecie: „Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia”, „Poradnik Językowy” 5/2021.
 15. Teaching Polish Language in China: Educating Proponents of Poland-China Academic Exchange in the 21st Century, w: P. Grzebyk (red.), Global education – how to connect Asia and CEE? Conference proceedings, Warszawa 2021.
 16. Współdziałanie dyplomacji publicznej z glottodydaktyką polonistyczną na przykładzie Chin, w: A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa 2021.
 17.  Studia polskie na Uniwersytecie Syczuańskim w Chengdu. Studium przypadku, w: A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa 2021.
 18. Zanim powstało Polonicum. Przyczynek do historii warszawskiej glottodydaktyki polonistycznej, w: G. Leszczyński, A. Zieniewicz (red.), Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice,  Warszawa 2021.
 19. Upowszechnianie języka polskiego w Azji Wschodniej i Południowej, w: G. Leszczyński, A. Zieniewicz (red.), Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice, Warszawa 2021.
 20. „Narzędzia” dyplomacji publicznej: Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, „Philologica LXXVIII. Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského”, Bratysława 2021.
 21. Glottodydaktyka polonistyczna składową dyplomacji państwa polskiego, w: ĄĘ” – (Wirtualny) Festiwal Języka Polskiego w Gruzji, red. P. Kajak, T. Wegner, Warszawa 2022.
 22. Rap-lekcje kultury polskiej jako obcej, „Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego”, 10/2022.
 23. Zakopane 1928 – pierwszy w historii wakacyjny kurs kultury polskiej (i języka polskiego) dla cudzoziemców, w: Wiele dalekich rejsów. Kultura polska dla cudzoziemców, red. P. Potasińska, Warszawa 2023.
 24. Co było pierwsze – jajko czy kura, czyli rozważania chronologiczne nad początkami nauczania języka polskiego jako obcego w Łodzi i Warszawie, „Acta Universitatis Lodziensis – Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 2023.

 

 • podręczniki
 1. redaktor serii Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży na Ukrainie (tom I – Lwów 2015, tom II – Lwów 2016, tom III – Lwów 2017; tom IV – Lwów 2018; tom V – Lwów 2019; każdemu tomowi towarzyszy osobny e-book z materiałami uzupełniającymi).
 2. współautor E-booka do nauki języka polskiego jako obcego wraz z ćwiczeniami interaktywnymi dla poziomu A, red. A. Rabczuk, Warszawa 2016.
 3. autor Poradnika innowacyjnego nauczyciela: Tworzenie plakatu edukacyjnego na lekcjach języka polskiego, Warszawa 2017.

 

dr Piotr Kajak

adiunkt (pracownik badawczo-dydaktyczny)

wtorek, 9:45-11:15

22 552-15-30

p.kajak@uw.edu.pl