Lektoraty języka polskiego dla studentów z Ukrainy

Studenci z Ukrainy, przyjęci na studia w r. akademickim 2022/2023 wezmą udział w organizowanych przez Polonicum UW intensywnych kursach języka polskiego. Pierwsze kursy rozpoczną się na początku listopada i potrwają do końca roku akademickiego. Polonicum UW w ramach Programu ZIP organizuje lektoraty języka polskiego dla nowo przyjętych studentów (uchodźców) z Ukrainy. Ich celem jest podniesienie kompetencji językowych studentów z Ukrainy, które umożliwią im efektywne studiowanie na UW.

Warunkiem efektywnego udziału w zajęciach na kierunkach studiów prowadzonych w języku polskim jest znajomość języka wykładowego na poziomie co najmniej B2 ESKOJ, stąd Uchwała Senatu nr 134 z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia na UW w roku akademickim 2022/2023, która nakłada na osoby z Ukrainy obowiązek osiągnięcia poziomu B2 z języka polskiego w ciągu maksymalnie 10 miesięcy od rozpoczęcia cyklu kształcenia. Kursy zakończą się egzaminami oraz wystawieniem zaświadczeń, potwierdzających osiągnięcie obowiązkowego poziomu B2.

Lektoraty z j. polskiego przygotowane zostały w małych (6-12 osobowych) grupach, dostosowanych do wejściowych kompetencji językowych uczestników, skoncentrowanych na doskonaleniu kompetencji językowych i komunikacyjnych.  Organizowane przez Polonicum UW zajęcia są intensywnym kursem nauki języka, obejmującym do 400 godz. dydaktycznych na grupę lektoratową.

Liczba godzin zależy od poziomu znajomości języka polskiego zweryfikowanego podczas warsztatów:

A1 – 400 h – 15 ECTS

A2 – 340 h – 12 ECTS

B1 – 280 h – 10 ECTS

B2 – 140 h – 5 ECTS

Zajęcia zostały poprzedzone warsztatami poziomującymi (pisemne i ustne), które pozwoliły na precyzyjne skonstruowanie grup i dostosowanie kształcenia do indywidualnych potrzeb studentów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

http://www.polon.uw.edu.pl/glowna