Informacje dodatkowe

 • Kierowniczka Zespołu Badań nad Nauczaniem Kultury Polskiej jako Obcej
 • Promotorka pomocnicza w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UW
 • Egzaminatorka Certyfikacji Biegłości Językowej UW i autorka zadań egzaminacyjnych na poziomach B1 i B2
 • Egzaminatorka Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (wpisana na listę przewodniczących komisji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) i autorka zadań egzaminacyjnych na poziomie C2
 • Kierowniczka kursu adaptacyjno-językowego dla studentów Studium Europy Wschodniej w latach 2022-2023

Dyscyplina naukowa

językoznawstwo

ORCID: 0000-0002-2320-8934

Zakres prac badawczych

 • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej
 • rozwijanie kompetencji kulturowej i międzykulturowej
 • koncepcja lingwakultury w glottodydaktyce
 • lingwistyka kulturowa i międzykulturowa
 • wiedza o społeczeństwie polskim w kształceniu kulturowym cudzoziemców
 • wyrażanie emocji w języku obcym i kulturze obcej
 • autonomia i refleksyjność w procesie uczenia się języka obcego

Wykształcenie

 • 2020 – doktorat w dyscyplinie językoznawstwo, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski (rozprawa „Wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej”)
 • 2018 – licencjat, filologia norweska, specjalizacja tłumaczeniowa, Katedra Skandynawistyki, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • 2015 – studia podyplomowe „Glottodydaktyka Polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego”, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski
 • 2015 – magisterium, filologia polska, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski (praca „Nauczanie języka polskiego jako obcego osób szwedzkojęzycznych w aspekcie lingwakulturowym”)
 • 2013 – licencjat, filologia polska, specjalizacja „Filologia dla mediów”, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

Aktywność zawodowa poza Uniwersytetem Warszawskim

 • Ekspertka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – od 2023 r.
 • Uniwersytet Otwarty Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – lektorka języka norweskiego, od 2021 r.
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – egzaminatorka na egzaminach państwowych z języka polskiego jako obcego i lektorka języka polskiego, 2020-2022 r.
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula – wykładowczyni na studiach podyplomowych „Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego i Jako Drugiego” w zakresie gramatyki pedagogicznej oraz oceniania i certyfikacji, trzy edycje w latach 2019-2021.

Aktywność międzynarodowa

Udział w konferencjach naukowych za granicą

 • Lwów, Ukraina: konferencja „Współczesne wyzwania w nauczaniu Ukraińców języka polskiego oraz polskiej literatury i kultury”, kwiecień 2024 r.
 • Cambridge, Wielka Brytania: konferencja Brytyjskiego Stowarzyszenia Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich BASEES, kwiecień 2024 r.
 • Londyn, Wielka Brytania: World Conference on Language Learning (Keynote Speaker), listopad 2023 r.
 • Lizbona, Portugalia: 6th International Conference on New Approaches in Education, kwiecień 2023 r.
 • Sojusz 4EU+: seminarium online „Continuity and Contact”, czerwiec 2022 r.

Staże dydaktyczne i wykłady gościnne za granicą

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2023/2024

 • Wykład Jewish Culture in Poland
 • Lektorat języka polskiego na poziomie A1
 • E-learningowy lektorat języka polskiego na poziomie B1
 • E-learningowy lektorat języka polskiego na poziomie B1 – kontynuacja

Strona profilowa w USOSweb

Członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych

 • Modern Language Association
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego
 • Stowarzyszenie „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
 • Kolegium Redakcyjne „Kwartalnika POLONICUM” – 2018-2019 r.
 • Pracownia Glottodydaktyki Kulturowej – 2016-2022 r.

Publikacje

Monografie naukowe

Emocje – kultura – język. Wyrażanie emocji negatywnych w polonistycznej praktyce glottodydaktycznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2022.

Artykuły w pracach zbiorowych i czasopismach

– P. Garncarek, B. Łukaszewicz, A. Tambor, Historia w punktach i w sztuce. Glottodydaktyczne spojrzenie na nauczanie cudzoziemców historii Polski, „Poradnik Językowy” 9/2023, s. 67-76.

Perspektywa lingwakulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego – na przykładzie publikacji Zdaj się na polski! i Gramatyka z kulturą, [w:] Wiele dalekich rejsów. Kultura polska dla cudzoziemców, pod red. P. Potasińskiej, Warszawa 2023, s. 210–221.

Tematyka mniejszości etnicznych w ujęciu glottodydaktycznym – rozważania teoretyczne i badanie ankietowe, „Acta Universitatis Lodziensis” 29/2022, s. 331–349.

– Wspomaganie autonomii uczących się języka polskiego jako obcego w procesie poznawania kultury polskiej, [w:] Z problematyki kształcenia językowego IX, pod red. E. Awramiuk i K. Szamryka, Białystok 2022, s. 65-77.

Kulturowa (nie)przetłumaczalność emocji w języku — na przykładzie emocji negatywnych, [w:] Język a kultura, pod red. A. Dąbrowskiej, t. 29, Wrocław 2022, s. 59-68.

Codzienność jako kategoria lingwakulturowa w glottodydaktyce polonistycznej, [w:] Glottodydaktyka polonistyczna wczoraj, dziś, jutro. Między doświadczeniem a wyzwaniami współczesności, pod red. S. Cygana, M. Marczewskiej i K. Ostrowskiej, Kielce 2022, s. 141–152.

Kształtowanie kompetencji międzykulturowej w nauczaniu polszczyzny w dobie pandemii – zmiany, ograniczenia, możliwości, „Postscriptum Polonistyczne” 2(28)/2021, s. 1–13.

Socjologiczne aspekty wyrażania emocji negatywnych za pomocą języka polskiego jako obcego, [w:] Bezdroża glottodydaktyki polonistycznej. Studia, rozprawy i szkice, pod red. G. Leszczyńskiego i A. Zieniewicza, Warszawa 2021, s. 76-88.

O nauczaniu wyrażania emocji negatywnych na lekcji języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis” 27/2020, s. 469-482.

Wyrażanie emocji negatywnych w nauczaniu języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej – wybrane aspekty, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego V, pod red. E. Kubickiej, M. Berend i A. Walkiewicz, Toruń 2020, s. 133-143.

– M.O. Janik, O. Szymańska, B. Łukaszewicz, Setninger i norsk og polsk – definisjoner og inndelinger, „Folia Scandinavica Posnaniensia” 25/2018, s. 22-40.

Marginesy, przemilczenia, wykluczenia. Tabu w glottodydaktyce polonistycznej, [w:] Kultury obrazu-tabu-edukacja, pod red. I. Copik i B. Kity, Katowice 2018, s. 177-191.

Survival po polsku. Potrzeby komunikacyjne cudzoziemców rozpoczynających naukę języka polskiego, [w:] Multi-Lingua-Didactica 2, pod red. M. Marcinkowskiej-Bachlińskiej i E. Curkan-Dróżki, Łódź 2017, s. 88-102.

Kilka ostrych słów, czyli co o emocjach negatywnych mówią podręczniki do nauki języka polskiego jako obcego, [w:] Emocje–język–literatura, pod red. D. Saniewskiej, Kraków 2016, s. 365-382.

Materiały konferencyjne

Cultural Topics in Foreign Language Teaching: On The Example of Advanced Polish Learners, Proceedings of „The 6th International Conference on New Approaches in Education”, Lisbon–Portugal 2023, s. 12-19.

Artykuły w „Kwartalniku Polonicum”

Dołożyć ci jeszcze? Czasowniki prefiksalne na bazie -łożyć i -kładać, nr 30/2018, s. 31-38.

Mylące podobieństwo. O paronimach na lektoracie języka polskiego, nr 30/2018, s. 18-26.

Kuchary, Płock i Felicjanów – mazowieckie ślady różnych wyznań, nr 26/2017, s. 54-57.

Kevin, Cola i mandarynki, czyli alternatywne sposoby mówienia o Bożym Narodzeniu na lektoracie jpjo, nr 23/2016, s. 18-24.

Najtrudniejszy pierwszy krok. Lodołamacze na lekcji jpjo, nr 21/2016, s. 28-31.

„To samo niebo”, czyli Warszawa wczoraj i dziś w materiałach audiowizualnych, nr 20/2015, s. 22-25.

„Tysiące podziękowań i tego samego”. Porównanie wybranych form grzecznościowych w języku szwedzkim i polskim, nr 19/2015, s. 20-25.

Wyemituj siebie i ucz się polskiego. O wykorzystaniu portalu YouTube w nauce języków obcych na przykładzie kanałów do nauki języka polskiego jako obcego, nr 18/2015, s. 36-40.

Materiały dydaktyczne

– B. Łukaszewicz, A. Święcka, P. Garncarek, Zdaj się na polski! Zeszyt ćwiczeń B1, Wydawnictwo Start Polish, Warszawa 2022. [pomysłodawczyni, kierowniczka zespołu autorskiego, współautorka]

– B. Łukaszewicz, N. Yaumen, A. Święcka, P. Garncarek, Zdaj się na polski! Podręcznik kursowy przygotowujący do egzaminu certyfikatowego na poziomie B1, Wydawnictwo Start Polish, Warszawa 2022. [pomysłodawczyni, kierowniczka zespołu autorskiego, współautorka]

Wszystkie teksty oraz wstępy do monografii i podręcznika są dostępne na stronie Academia.edu.

dr Barbara Łukaszewicz

starszy asystent (pracowniczka badawczo-dydaktyczna)

barbara.lukaszewicz@uw.edu.pl